ประกาศกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

  •  
  • 19 มกราคม 2564  16:00:05
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564

เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 อบต.ทรงคนอง

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2555

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555

เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565

 - แบบบัญชีราคประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ทรงคนอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บขนขยะและทำความสะอาด โดยรอบบริเวณจุดวางถังขยะมูลฝอยตามที่

อบต.ทรงคนองกำหนด หมู่ที่ 1-13 จำนวน 9 คน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

เรื่อง การขยายเวลากำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

เรื่อง รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564