ประกาศงานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

  •  
  • 12 มีนาคม 2564  10:47:08
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

- เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)

- เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

- เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

- เรื่อง แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรทางการศึกษา รอบประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ( ครั้งที่ 1 )

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ( ครั้งที่ 1 )

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ( ครั้งที่ 2 )

- เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ( ครั้งที่ 2 )