การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

  •  
  • 12 พฤษภาคม 2564  10:21:28
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

1. ข้อมูลพื้นฐาน

   1.1 โครงสร้าง

   1.2  ข้อมูลผู้บริหาร

   1.3  อำนาจหน้าที่

   1.4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

   1.5  ข้อมูลการติดต่อ

       - แผนที่ที่ตั้ง อบต.ทรงคนอง

   1.6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.  การประชาสัมพันธ์

   2.1  ข่าวประชาสัมพันธ์

3.  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

   3.1  Q&A

   3.2   Social Network

4.  การบริหารงาน

   4.1  แผนดำเนินงานประจำปี

   4.2  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

   4.3  รายงานการดำเนินงานประจำปี

5.  การปฏิบัติงาน

   5.1  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

6.  การให้บริการ

   6.1  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   6.2  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   6.3  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

   6.4  E-Service

7.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   7.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   7.2  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

   7.3  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   7.4  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   7.5  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   7.6  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   7.7  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

8.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   8.1  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   8.2  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   8.3  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   8.4  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   9.1  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   9.2  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   9.3  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

10.  การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

   10.1  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   10.2  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11.  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   -  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   11.1  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   11.2  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

12.  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

   12.1  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   12.2  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

13.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   13.1  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

14.  แผนป้องกันการทุจริต

   14.1  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   14.2  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

   14.3  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

15.  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  -  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

   15.1  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน

   15.2  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน