การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

  •  
  • 25 กุมภาพันธ์ 2565  10:41:56
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

1. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

            O1 โครงสร้าง

            O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                        1) ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

                        2) ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

            O3 อำนาจหน้าที่

            O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

            O5 ข้อมูลการติดต่อ

            O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                - กฎหมายอื่นเพิ่มเติม

            O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

            O8 Q&A

            O9 Social Network

2.  การบริหารงาน

            O10 แผนดำเนินงานประจำปี

            O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

            O12 รายงานการดำเนินงานประจำปี

            O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                  - คู่มือปฏิบัติงาน สูงอายุทรงคนอง

                  - คู่มือปฏิบัติงานป้องกันทรงคนอง

            O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

            O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

            O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

            O17 E-Service

                   -  แจ้งปัญหาไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องในเขตพื้นที่ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

                   - แจ้งซ่อมแซมถนนชำรุด ในเขตองค์กาารบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

                   - ขอดูกล้องวงจรปิดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง (CCTV)

3. การบริหารเงินงบประมาณ

            O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

            O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

            O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

            O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            O26   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

5. การส่งเสริมความโปร่งใส

            O29   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            O30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            O31   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล)

1. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

            O34  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

            O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

            O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            O38   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

                     - กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

            O39   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

            O40   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

            O41   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

            O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน