คู่มือประชาชน อบต.ทรงคนอง

  •  
  • 20 สิงหาคม 2558  12:00:59
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

สำนักปลัดฯ

1.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ.pdf

2.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf

3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf

4.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

 

กองช่าง

1.การแจ้งขุดดิน.pdf

2.การแจ้งถมดิน.pdf

3.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1).pdf

4.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

5.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.pdf

6.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

7.การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf

8.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

9.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf

10.การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34.pdf

11.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf

12.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf

13.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

14.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf

15.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf

16.การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.pdf

17.การกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา 5(1)แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522.pdf

กองคลัง

1.การจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่.pdf

3.การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.pdf

4.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf

5.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.pdf

6.การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน.pdf

7.การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf

8.การจดทะเบียนพาณิชย์บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด.pdf

9.การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า.pdf

10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

11.การรับชำระภาษีป้าย.pdf

 

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

1.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร.pdf

2.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

4.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf

5.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.pdf

6.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf

7.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf

8.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร.pdf

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf

10.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

11.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ.pdf

12.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.pdf

13.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf

14.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf

15.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร.pdf

16.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร.pdf

17.การรับชำระค่าธรรเนียมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย.pdf

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf