ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

  •  
  • 17 มิถุนายน 2562  10:06:00
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

เรื่อง นโยบายการบริหาร

เรื่อง รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได่ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่อง ขั้นตอนการรับเรื่องราว/ร้องทุกข์

เรื่อง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ( It Master Plan )

เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง คำแนะนำในการชำระภาษีป้าย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะและทำความสะอาดในพื้นที่ หมู่ 1-13 ตำบลทรงคนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       รายละเอียดเพิ่มเติม