ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

 •  
 • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
 •   อัพเดทโดย :Admin
 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A
พิมพ์หน้านี้

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ

จำนวน 1 คัน

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  มีความประสงค์จะประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย เป็นเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้านท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร พื้นตัวถังบรรทุกขยะทำด้วยแสตนเลส    หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตัวคานตู้บรรทุกขยะมีความมั่นคงแข็งแรงผลิตตามมาตรฐาน ISO ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนดแนบท้าย จำนวน 1 คัน   คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้

 1. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนัก

มูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

 1. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 7,000 กิโลกรัม
 2. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนต่อ

ตารางนิ้ว

 1. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

 

                   ราคากลางที่กำหนด  2,195,000.-  บาท   ( - สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน - )

                              

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีหลักฐานการ       เป็นผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์มาแสดงด้วย

          2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน             กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ   อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

          4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา   ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          5. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน        ในสาระสำคัญ

          6. ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          7. ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          8. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   27  กุมภาพันธ์  2560      .

ระหว่างเวลา  10.00 . ถึง เวลา 11.00 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภออำเภอพระประแดง ชั้น 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และจะแจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการให้เข้าเสนอราคา และประกาศกำหนดวันเวลาพร้อมทั้งเงื่อนไขในการประมูล ภายในวันที่  6  มีนาคม  2560  โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จะทำการแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้วด

 

                   กำหนดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   10  มีนาคม  2560   เวลา 10.00 น.

ถึงเวลา 10.30 น.

 

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับและซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ที่ว่าการอำเภอพระประแดงชั้น 3 ถนน     นครเชื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0-2818-5226,0-2818-5227 ระหว่างวันที่  10 กุมภาพันธ์  2560 ถึงวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560                             

ในวันและเวลาราชการ  และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th     

 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

                                                                                (นายวัชระ   เติมวรรธนภัทร์)

                                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ        มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร แบบพื้นตู้สแตนเลส

         ลักษณะทั่วไป

 

          รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า      3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม พื้นตัวถังบรรทุกขยะทำด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งเครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 7,000 กิโลกรัม ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองไม่น้อยกว่า 1 ดวง ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติ ผลิตประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ISO 9001 หรือ ISO 14001 ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ทันที

 

ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

 

 1. รถยนต์บรรทุก
 1. เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้นชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า 7,000 กิโลกรัม ความเร็วสูงสุดขนาดบรรทุกเต็มพิกัด ไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 2. หัวเก๋งสามารถยกขึ้นได้ เพื่อตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ในเบื้องต้นได้โดยสะดวก
 3. ระบบพวงมาลัยขวาพร้อมไฮโดรลิคช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้
 4. ที่นั่งในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ
 5. ระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
 6. มีชุดปัดน้ำฝน ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั่วไป
 7. มีเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั่วไป
 8. ติดตั้งระบบเครื่องเสียง วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD/DVD หรือดีกว่า
 9. มีระบบปรับอากาศ ภายในห้องโดยสาร และเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งจากโรงงานที่เชื่อถือได้
 10. มาตรวัด สัญญาณเตือนต่าง ๆ ติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์
 11. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย (Safety Belc) ไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่งหรือดีกว่า
 12. มีกระจกหน้าและกระจกมองหลัง พร้อมกระจกมองข้าง กระจกส่องกันชนหน้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัย     ในการขับ
 13. ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดแสงสว่าง ตามที่กฎหมายกำหนด
 14. วงพวงมาลัยให้สามารถยุบตัวได้ เพื่อลดอันตรายจากการกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 15. เป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต และทะเบียนรถยนต์
 16. ระบบเบรก ระบบไฮโดรลิค เบรกมือ และเบรกช่วยแบบไฮโดรลิค หรือระบบอื่น ๆ ที่ดีกว่า  และมีเบรกมือครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต
 17. ตัวรถและโครงสร้างของรถเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง
 18. ติดตั้งที่บังแดดภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง
 19. มีระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 24 โวลท์ ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก ไม่น้อยกว่า 60 แอมป์/ชั่วโมง
 20. มีระบบสัญญาณไฟ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 21. เสริมแหนบหลังเพิ่มข้างละ 2 ชั้น
 22. ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน 1 ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      2. เครื่องยนต์

 1. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือดีกว่า
 2. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ดีเซล ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่                        มอก. 2550 – 2554 หรือดีกว่า
 3. ระบบเกียร์ เป็นเกียร์กระปุก ไม่น้อยกว่า 5 เกียร์เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลังหรือดีกว่า
 4. ระบบคลัชท์ แบบแห้งแห่งเดียว
 5. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง และมีกรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบกระดาษ มีระบบดักน้ำ หรือระบบอื่น ๆ ที่ดีกว่า ตามมาตรฐานผู้ผลิตและจำหน่ายถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ                                                                                                   

 

      3.ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

 1. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม หรือมีน้ำหนักของรถรวมทั้งน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 7,000 กิโลกรัม พื้นตัวถังทำด้วยเหล็ก  หนาปลอดสนิม (สแตนเลส) ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
 2. ผนังด้านข้างและผนังด้านบนสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร   และมีอุปกรณ์การยึดติดที่แข็งแรง
 3. ตู้บรรทุกขยะ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ ISO 14001 หรือ 9001
 4. มีพื้นสำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย – ขวา และด้านท้ายของตัวรถ
 5. ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอย ขอบด้านข้างและด้านล่างต้องมียางกันรั่วซึมของน้ำ และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอยกดอัดยางกันรั่วซึมเกินกำลัง
 6. มีถังบรรจุน้ำที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยสแตนเลสมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 3 ม.ม. ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด – ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียที่เหลือจากการอัดขยะมูลฝอย      มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
 7. ชุดตู้ถังบรรทุกขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ในขอบข่ายการพับ ขึ้นรูปโลหะ
 8. มีระบบไฮโดรลิคล็อค และปลดล็อคชุดอัดขยะ
 9. กระบอกไฮโดรลิคที่ใช้เกี่ยวข้องกับชุดดอัดขยะ ตู้บรรทุกขยะจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 10. ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทช์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ
 11. กระบอกไฮโดรลิค ชุดอัดขยะมูลฝอย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮโดรลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 975 – 2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 975 – 2538 มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

     

     4.ชุดเครื่องอัดขยะมูลฝอย

 1. สร้างด้วยสแตนเลสมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิเมตร ในการผลิตและประกอบขึ้นรูปส่วนประกอบดังนี้ พื้นรองรับมูลฝอยผนังด้านข้าง, ใบอัดขยะมูลฝอยและใบสไลด์มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.00 มิลลิเมตร, คานเสริมความแข็งแรงต่าง ๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3.00 มิลลิเมตร
 2. การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบรางคู่สไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมีรางรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ จุดหมุนของใบอัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4.00  มิลลลิเมตรทั้ง 2 ข้าง
 3. ปลายใบอัด เสริมความแข็งแรงตลอดความยาวของใบอัด มีความหนาไม่น้อยกว่า 8 ม.ม.
 4. ด้านล่างของที่รองรับมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการกวาดอัดขยะมูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ส่วนล่างของที่รองรับน้ำเสียมีท่อระบายน้ำทิ้งด้านท้ายตัวรถ พร้อมติดตั้งวาล์วเปิด – ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว
 5. เครื่องอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค

 

​       5. ชุดเครื่องคายขยะมูลฝอย

 1. ชุดควบคุมการคายขยะเป็นแบบยกเทขยะออกด้านท้าย โดยใช้ชุดกระบอกไฮดรอลิคที่เหมาะสมกับน้ำหนักของชุดตู้ถังและขยะภายในถังรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร
 2. ชุดกระบอกไฮโดรลิคสำหรับการคายขยะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มกอ.975-2538
 3. ชุดวาวล์ควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะขยะมูลฝอยติดตั้งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ
 4. ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกทำงานด้วยระบบไฮโดรลิค โดยกระบอกไฮโดรลิคชุดยกชุดอัดท้าย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮโดรลิคสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก. 975 – 2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ   โดยแนบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.           975 – 2538 มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
 5. ด้านท้ายชุดถังติดแถบสะท้อนแสงสำหรับติดยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืนแบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมันมีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแผ่น พร้อมรีดผนึกขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่ผิวด้านใน

     

      6.ระบบปั๊มไฮโดรลิค

 1. การทำงานของระบบไฮโดรลิคใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO) , เกียร์ฝาก ยอยเพลาปั่น เพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮโดรลิค ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( รง. 4 ) หรือได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 2. มีคนบังคับการทำงานอยู่ภายในห้องพนักงานขับรถ
 3. สามารถผลิตกำลังดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 4. น้ำมันไฮโดรลิคจะถูกส่งส่งไปยังกระบอก โดยผ่านข้อต่อไฮโดรลิคและใช้ชุดควบคุมวาวล์ไฮโดรลิคเป็นตัวควบคุม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน        ( รง. 4 ) ที่ได้รับการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 5. ก้านกระบอกไฮโดรลิคจะต้องทำการชุบแข็งแบบ Hard Chrome
 6. ถังน้ำมันไฮโดรลิค มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร
 7. ชุดควบคุมการอัดเป็นแบบทำงานกึ่งอัตโนมัติ เมื่อแกนกระบอกไฮโดรลิคเคลื่อนที่สุดจังหวะจะหยุดทำงานเอง
 8. กระบอกไฮโดรลิค ชุดกระบอกยกท้าย และชุดกระบอกใบอัด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของกระบอกไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ก้านกระบอกไฮโดรลิคมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008   ( มอก. 9001 – 2552 )
 9. ชุดกระบอกไฮโดรลิค ชุดใบกวาดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในกระบอก 40 มิลลิเมตร แกนกระบอกไฮโดรลิคมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ( มอก. 9001 – 2552 )

 

      7.ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน

 1. ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงสั้นแบบหมุนสีเหลือง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 300  มิลลิเมตร  ไว้บนหลังคาหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด และด้านท้ายอีก 1 ชุด

 

     8.การพ่นสีและตราหน่วยงาน

 1. การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
 2. พ่นสีภายนอก พ่นสีด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลี    ยูรีเทน ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามที่หน่วยงานกำหนด)
 3. พ่นสีกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถ โครงรถอื่น ๆ

 

     9.การติดตราหน่วยงาน

 1. การติดตราหน่วยงาน ตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด

 

    10.เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

 1. เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษาประจำรถ จำนวน 1 ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 2. คู่มือการใช้รถ จำนวน 1 เล่ม คู่มือตรวจเช็คบริการ จำนวน 1 เล่ม
 3. แม่แรงไฮโดรลิคพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
 4. บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
 5. ค้อนขนาด 1.5 ปอนด์  จำนวน 1 ชุด

   

     11.ข้อกำหนดอื่น ๆ

 1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถัง ที่ได้รับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน มอก. หรือ ISO 9001 และมอก. หรือISO 14001 โดยแนบเอกสารการได้รับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคาหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตข้างต้น
 2. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแค็ตตาล็อค ฉบับจริง รถ , สัญญาณไฟ , กระบอกไฮโดรลิค ,    ปั๊มไฮโดรลิค มาแสดงในวันยื่นซอง
 3. การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา   1 ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 4. กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาประกาศ