ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ

จำนวน 1 คัน

(แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

                          ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560        ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้

   1)  กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560          

ขอเปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 7 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอพระประแดง ชั้น 2 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

   2)  แจ้งชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการให้เข้าเสนอราคา และกำหนดวันเวลาพร้อมทั้งเงื่อนไขในการประมูล       

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 14 มีนาคม 2560

                          3)  กำหนดการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ขอเปลี่ยนแปลงเป็น

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 10.30 น.

 

              ประกาศ  ณ  วันที่  23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

 

 

                (นายวัชระ   เติมวรรธนภัทร์)

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง