สอบราคาจ้างเหมางานเก็บขยะและทำความสะอาด หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมางานเก็บขยะและทำความสะอาด หมู่ที่ 1 – 13  

ตำบลทรงคนอง   อำเภอพระประแดง   จังหวัดสมุทรปราการ

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาคนงานประจำ    รถขยะ

จำนวน 6 คน และพนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 –

วันที่ 30 กันยายน  2560)  ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 – 13 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

(รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายเอกสารสอบราคาจ้าง)

          ราคากลาง 426,000.- บาท  ( - สี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน - )  

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

     ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา   

    ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  

     ณ วันประกาศสอบราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   

     ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน 

     ไม่น้อยกว่า  213,000.-  บาท  ( - สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน - )  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง

     กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองเชื่อถือ

6.  มีใบอนุญาตรับทำ เก็บ ขน ส่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

1. ในวันที่  15 มีนาคม 2560    ถึงวันที่  29  มีนาคม 2560     ตั้งแต่เวลา   08.30 .   .ถึง   16.30 .    

    ในวันและเวลาราชการ  ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ที่ว่าการอำเภอพระประแดง ชั้น 3  

    อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2. ในวันที่  29  มีนาคม 2560    ถึงวันที่  29  มีนาคม  2560    ตั้งแต่เวลา   08.30 .    ถึง   16.30 .  

    ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ   ห้องประชุม

    อำเภอพระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                    กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  30  มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป       

 ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอ   

พระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   500.-    บาท  ได้ที่ กองคลัง  

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง   อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่  15  มีนาคม 2560  ถึงวันที่  29  มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 .

ถึง 16.30 .  ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th  

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2818-5226   

 

                                                            ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

 

 

                                   (ลงชื่อ)……………………….……………………….….

                                                                            (นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์)

                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง