ขอเลื่อนกำหนดการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง  ขอเลื่อนกำหนดการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

 

          ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด

6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560    กำหนดการประมูลซื้อด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 10.30 น. นั้น

 

           เนื่องจากมีการร้องเรียนจากผู้ซื้อเอกสารการประมูลเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะบางประการ   อาจเป็นการ

กีดกั้นผู้ซื้อเอกสารรายอื่นๆ ในการเข้าร่วมประมูล  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่กำหนด

จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบคุณลักษณะเพิ่มเติม ซึ่งระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ        องค์การบริหารส่วนตำบล

ทรงคนอง มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    จากวันที่ 20 มีนาคม 2560

เวลา 10.00 ถึงเวลา 10.30 น.  ออกไปก่อนจนกว่าการดำเนินการตรวจสอบ          จะแล้วเสร็จ  ซึ่งจะเปิดประมูลได้

เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

 

                            ประกาศ  ณ  วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

 

 

                                                                            (นายวัชระ   เติมวรรธนภัทร์)

                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง