สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้างสนามฟุตซอล

………………………………………………

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอล บริเวณที่ดินเช่าส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ในซอยโมบิล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง       หมู่ที่ 12 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง โดยการเทคอนกรีตปรับระดับพื้น ขนาดกว้าง 20.00 เมตร        ยาว 42.00 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมปูแผ่นยางสังเคราะห์ทับหน้าและโกฟุตซอล จำนวน 2 ชุด และเสาเหล็กพร้อมตาข่ายกั้นโดยรอบ สูง 5.50 เมตร และเสาเหล็กติดตั้งไฟฟ้า     แสงจันทร์ สูง 6.00 เมตร จำนวน 4 ต้น และห้องน้ำสำเร็จรูปตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

          ราคากลาง  1,000,000.- บาท  ( - หนึ่งล้านบาทถ้วน - )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา             ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  ณ วันประกาศสอบราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม             ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

4.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน     สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

7.  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า................-...........บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

กำหนดยื่นซองสอบราคา

1. ในวันที่  21 มีนาคม 2560  ถึงวันที่  29 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา   08.30 น.            ถึง  16.30 น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ที่ว่าการอำเภอ          พระประแดง ชั้น 3  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2.  ในวันที่  30 มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา   08.30 น.    ถึง   16.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอห้องประชุมอำเภอพระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                    กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  31 มีนาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  13.00  น. เป็นต้นไป          ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอ       พระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   1,000.-    บาท  ได้ที่ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง    จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่  21 มีนาคม 2560  ถึงวันที่  30 มีนาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 น.    ถึง 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2818-5226

 

                                                          ประกาศ  ณ  วันที่  21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

 

 

                                                        (ลงชื่อ)……………………….……………………….….

                                                                        (นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์)

                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง