สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

……………………………….

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิดCCTV  “โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทรงคนอง”  โดยดำเนินการกล้องวงจรปิด CCTV ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน และจุดเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ที่พักอาศัย, โรงเรียน, ถนนสายสำคัญต่างๆ       และบริเวณที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนด  (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

    ราคากลาง 1,767,100.- บาท ( - หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน - )                           

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสินค้าที่สอบราคาดังกล่าว

          2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ  ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

          4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ณ วันประกาศสอบราคาซื้อหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้         

          5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   มาแสดงด้วย

          6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย      หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา

          1. ในวันที่  22 มีนาคม 2560  ถึงวันที่  4 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา   08.30 .            ถึง  16.30 .   โดยเว้นวันหยุดราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ที่ว่าการอำเภอ          พระประแดง ชั้น 3  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

          2.  ในวันที่  5 เมษายน 2560   ตั้งแต่เวลา   08.30 .    ถึง   16.30 .   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอห้องประชุมอำเภอพระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                    กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  7 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป          ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอ       พระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,000.-  บาท  ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  ระหว่างวันที่ 22  มีนาคม 2560  ถึงวันที่ 5 เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 . ถึง 16.30 .   โดยเว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkanong.org, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2818-5226, 0-2818-5227

 

              ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

 

                                                             (นายวัชระ   เติมวรรธนภัทร์)

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

รายละเอียดกล้องวงจรปิด CCTV

1.  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณสมบัติทางเทคนิคมี ดังนี้

          - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

          - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

     คุณสมบัติทางด้านเทคนิค มีดังนี้

          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

          -  มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

          -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB                        จำนวน  1 หน่วย

          -  มี DVD-RW หรือ ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย – มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interfac) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

          -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ – มีจอภาพแบบ LED หรือ ดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

3.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบ อินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor IP Infrared Camera) แบบที 1 คุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้

         -  มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือ ไม่น้อยกว่า 921,600 pixel

         -  มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

         -  ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยอัตโนมัติ

         -  มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.3 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ LUX สำหรับ การแสดงภาพอินฟราเรด (Infrared)

         -  มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

         -  มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

         -  สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้

         -  สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

         -  สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

         -  ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

         -  สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

         -  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

         -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at                 (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

         -  มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจุแบบ SD Card หรือ Micro SD Card

         -  ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า

         -  ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

         -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

         -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

4.  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

         -  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ

         -  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือ ดีกว่า

         -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

         -  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

         -  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย

         -  สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

         -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB

         -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

         -  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

         -  สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

         -  ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

5.  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้

         -  เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

         -  สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือ ดีกว่า

         -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

         -  สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

         -  สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย

         -  สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

         -  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB

         -  มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

         -  สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

         -  สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

6.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้

         -  มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

         -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at                 (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง

         -  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

7.  ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้

          -  เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36 U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร

          -  มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง – มีพัดลมสำหรับระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 2 ตัว

8.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิค ดังนี้

          -  มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

          -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

          -  มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

          -  รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address

          -  สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

9.  โทรทัศน์แอล อี ดี 46 นิ้ว

10.  ตัวแปลงสัญญาณ Fiver Optic Media Converter

11.  ตู้พักอุปกรณ์ (CCTV Outdoor Carbinet)

12.  สายสัญญาณ (HDMI)

13.  สายนำเข้าสัญญาณ  UTP Cat-6 with wire

14.  สายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 Core with Drop Wire

15.  กล่องสำหรับยึดกล้องประจำที่ และชุดขาจับ

16.  ชุดจ่ายไฟสำหรับกล้อง

17.  กล่องอุปกรณ์พร้อมสวิตซ์ตัดไฟ

18.  เสาสูง 6 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

19.  ค่าแรงติดตั้ง (เหมา)

2.0  ป้ายโครงการ