สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม

………………………………………

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ตามรายการอาหารที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนด)

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         ตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2560  ตามรายละเอียดดังนี้

                - จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง(ตามรายการอาหารที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนด) ภาคเรียนที่ 1/2560 

จำนวน 120 คน       ราคากลางคนละ 20.- บาท/วัน/คน เป็นระยะเวลา 100 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560         ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560)  เป็นจำนวนเงิน 240,000.- บาท 

( - สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน - )

               - จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศ       เชษฐาราม  (ตามรายการอาหารที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนด)

ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน   300 คน ราคากลางคนละ 20.- บาท/วัน/คน (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560)    เป็นระยะเวลา 100 วันทำการ เป็นจำนวนเงิน 600,000.- บาท 

( - หกแสนบาทถ้วน - )

               รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  840,000.-  บาท  ( - แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน - )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

          2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

          3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

          4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการ

               อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม      ในการสอบราคาครั้งนี้

         5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

              ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

         6.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน     สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

         7.  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง    ในวงเงินไม่น้อยกว่า................-...........บาท

              และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้

              มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ยื่นซองด้วยตนเอง

  1. ในวันที่  9  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30 ถึง 16.30 .  ณ ศูนย์รวมข้อมูล

          ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอพระประแดง ชั้น 2       อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

       2. ในวันที่  25  เมษายน 2560   ถึงวันที่  8  พฤษภาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 .             

          ถึง  16.30 .  โดยเว้นวันหยุดราชการ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ที่ว่าการอำเภอ        พระประแดง ชั้น 3 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

              กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11  พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป        ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 ระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอ        พระประแดง ชั้น 2  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ   500.-    บาท  ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง ชั้น 3

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ       ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2560  ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 16.30 .โดยเว้นวันหยุดราชการ 

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th  และแว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง www.songkanong.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

0-2818-5226 และ 0-2818-5227 

 

                                ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

 

 

                                                                (ลงชื่อ)…………………………….……………………….….

                                                                                   (นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์)

                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  8/2560

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ตามประกาศลงวันที่  25  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560                  

………………………………….………

         องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

(ตามรายการอาหารที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนดแนบท้าย)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรม           เด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ภาคเรียนที่ 1/2560  ตามรายละเอียดดังนี้

                    - จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง            (ตามรายการอาหารที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนด)

ภาคเรียนที่ 1/2560  จำนวน 120 คน       ราคากลางคนละ 20.- บาท/วัน/คน เป็นระยะเวลา 100 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560) 

เป็นจำนวนเงิน 240,000.- บาท  ( - สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน - )

                   - จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศ       เชษฐาราม  (ตามรายการอาหารที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนด)

ภาคเรียนที่ 1/2560 จำนวน   300 คน ราคากลางคนละ 20.- บาท/วัน/คน (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2560)    เป็นระยะเวลา 100 วันทำการ เป็นจำนวนเงิน 600,000.- บาท 

( - หกแสนบาทถ้วน - )

                   รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  840,000.-  บาท  ( - แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน - )

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

          1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1  แบบรูปรายการละเอียด

1.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบสัญญาจ้าง

1.4  แบบตัวอย่างรายการอาหาร

          2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

              2.1  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

              2.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ

                     ส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

              2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

              2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำ

                    การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม      ในการสอบราคาครั้งนี้

              2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

                   ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               2.6 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

               2.7 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า................-...........บาท และเป็นผลงาน

                     ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

                     รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ

          3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา   ดังนี้

               3.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม      

                      (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

               3.2  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้    

                      บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

               3.3  สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตาม

                     ข้อ 2.3)

3.4  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

3.5  กรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

      3.5.1  สำเนาบัตรประชาชน

      3.5.2  สำเนาทะเบียนบ้าน

          4.  การยื่นซองสอบราคา

                4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน 

ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข

เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                4.2  ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ

ไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวม

ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

                   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    30  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตน

เสนอได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

                 4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  100  วัน ที่ทำการเรียนการสอน 

                 4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง

ยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                 4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรม

การเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  8/2560  ”           โดยยื่นตรงต่อคณะกรรมการรับซองสอบราคา องค์การบริหารส่วน

ตำบลทรงคนอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ยื่นซองด้วยตนเอง

  1. ในวันที่  9  พฤษภาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 .   ถึง 16.30 ณ ศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอพระประแดง ชั้น 2       อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

      2.  ในวันที่  25  เมษายน 2560   ถึงวันที่  8  พฤษภาคม 2560    ตั้งแต่เวลา  08.30 .            

ถึง  16.30 โดยเว้นวันหยุดราชการ  ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ที่ว่าการอำเภอ       พระประแดง ชั้น 3 อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

               เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการ    เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  11  พฤษภาคม 2560  

ตั้งแต่เวลา   10.00   น.  เป็นต้นไป          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอ           พระประแดง ชั้น 2  อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ

        5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

               5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมแยกแต่ละศูนย์

               5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

               5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันใน

กรณี   ดังต่อไปนี้

                    (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

                    (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือ  มีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                    (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)   กำกับไว้

             5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ

หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

             5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด

หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการ

ตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ

ผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

                   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือองค์การบริหารส่วนตำบล

จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐาน     ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

          6.  การทำสัญญาจ้าง

               ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับองค์การบริหาร       ส่วนตำบล ภายใน     7    วัน  นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงิน   42,000.-  บาท  (ร้อยละ 5 %)  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

               6.1  เงินสด

               6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3   วันทำการของทางราชการ

               6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4    

               6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย

               6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด

             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน     -    วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

        7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

7.1  สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง ภาคเรียนที่ 1/2560   แบ่งออกเป็น     

     6    งวด   ดังนี้

งวดที่  1  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2560

จำนวน   12   วัน  เป็นเงิน    28,800.-     บาท  (  - สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน -  )

            งวดที่  2  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560      

จำนวน   22   วัน  เป็นเงิน    52,800.-     บาท  (  - ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน -  )

            งวดที่  3  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  3 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2560    

จำนวน   20   วัน  เป็นเงิน   48,000.-    บาท  (  - สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน -  )

            งวดที่  4  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2560    

จำนวน   22   วัน  เป็นเงิน   52,800.-    บาท  (  - ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน -  )

            งวดที่  5  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน – 29 กันยายน 2560    

จำนวน   21   วัน  เป็นเงิน   50,400.-    บาท  (  - ห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน -  )

            งวดสุดท้าย  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  2 ตุลาคม – 4 ตุลาคม  2560        

จำนวน    3   วัน  เป็นเงิน   7,200.-    บาท  (  - เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน -  )

                   รวมเป็นจำนวนเงิน  240,000.- บาท  (  - สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน -  )

               7.2  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม ภาคเรียนที่ 1/2560  แบ่งออกเป็น     

     6    งวด   ดังนี้

              งวดที่  1  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2560

จำนวน   12   วัน  เป็นเงิน    72,000.-     บาท  (  - เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน -  )

              งวดที่  2  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560      

จำนวน   22   วัน  เป็นเงิน    132,000.-     บาท  (  - หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน -  )

              งวดที่  3  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  3 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2560    

จำนวน   20   วัน  เป็นเงิน   120,000.-    บาท  (  - หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน -  )

             งวดที่  4  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2560    

จำนวน   22   วัน  เป็นเงิน   132,000.-    บาท  (  - หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน -  )

             งวดที่  5  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  1 กันยายน – 29 กันยายน 2560    

จำนวน   21   วัน  เป็นเงิน   126,000.-    บาท  (  - หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน -  )

             งวดสุดท้าย  เมื่อดำเนินการส่งมอบอาหาร ตั้งแต่วันที่  2 ตุลาคม – 4 ตุลาคม  2560        

จำนวน    3   วัน  เป็นเงิน   18,000.-    บาท  (  - หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน -  )

                   รวมเป็นจำนวนเงิน  600,000.- บาท  (  - หกแสนบาทถ้วน -  )

          8.  อัตราค่าปรับ

                ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

          9.  ค่ารับประกันความชำรุดบกพร่อง

                ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภาย

ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า       -       เดือน          -       ปี  นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน   โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม

ภายใน    1   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

           10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                  10.1  เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากงบเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2560 แผนงานการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

                  10.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด  ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องาน

จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด

ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้

                       (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม    การพาณิชยนาวีภายใน      -      วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อ

ของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                       (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น

ให้บรรทุกโดยเรืออื่น

                      (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                  10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ  6  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณา

เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย   (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                  10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)