สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2560 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม (ต่อ)

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

       11.  มาตรฐานฝีมือช่าง

        เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

11.1                              -                                     .                            

11.2                              -                                      .

11.3                              -                                      .

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

 

                                                       วันที่  25  เดือนเมษายน พ.ศ. 2560