เรื่อง ผลพิจารณาการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

           

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง   ผลพิจารณาการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

 

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  ได้ดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย เป็นเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้านท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร พื้นตัวถังบรรทุกขยะทำด้วย    แสตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ตัวคานตู้บรรทุกขยะมีความมั่นคงแข็งแรงผลิตตามมาตรฐาน ISO ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนดแนบท้าย จำนวน 1 คัน   นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  เกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู  เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

                                               ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

 

                                                (ลงชื่อ)                                              .

                                                              (นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์)

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

                                              สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

                                                        องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง

ผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก  และราคา

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป

    1. 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย เป็นเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้านท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร พื้นตัวถังบรรทุกขยะทำด้วย     แสตนเลส หนาไม่น้อยกว่า   3 มิลลิเมตร ตัวคานตู้บรรทุกขยะมีความมั่นคงแข็งแรงผลิตตามมาตรฐาน ISO ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกำหนดแนบท้าย จำนวน     1 คัน  

2,195,000.- บาท

ประกวดราคา

1. บริษัท อมตะมอเตอร์เซลล์ จำกัด

เสนอราคา 2,191,000.- บาท

2.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทอง ซัพพลาย

เสนอราคา 2,169,800.- บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทอง ซัพพลายราคา 2,165,800.- บาท

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็น ผู้เสนอราคาต่ำสุด

 

                                                                       

                                           คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์

                         

                                   (ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการ

                                                      (นางสาวยามาวีย์  กรฤต)

                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

                                   (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ                                                     

                                             (นายอรรถพล  กสิรัต)                                                                   

                                              หัวหน้าสำนักปลัด ฯ                                                             

 

                        (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ

                                          (นางสาวนิติรัตน์  ม่วงสาว)    

                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ