รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 •  
 • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
 •   อัพเดทโดย :Admin
 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A
พิมพ์หน้านี้

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง   มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  3  ตำแหน่ง  4  อัตรา

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  

ลงวันที่   11  ธันวาคม  2545 ประกอบกับความในข้อ 8  และข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๔๗   โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร 

              ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประกอบด้วย

สำนักปลัดฯ     

             (1)  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน             จำนวน     1  อัตรา

กองช่าง

             (2) ผู้ช่วยนายช่างโยธา                                  จำนวน     1  อัตรา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

             (3)  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)           จำนวน     1  อัตรา

             (4)  ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ)            จำนวน     1  อัตรา

      

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

                    2.1 คุณสมบัติทั่วไป     ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  ข้อ 4  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน  2547   ดังต่อไปนี้

                     (1)  มีสัญชาติไทย

                     (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  และไม่เกินหกสิบปี

                     (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                     (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้

                           ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล

                     (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

         (6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

         (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิด

              ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

         (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

         (9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                   2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ของพนักงานจ้าง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งใด จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 ของพนักงานจ้างในตำแหน่งนั้น ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  (รายละเอียดตามภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้)

                  
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                     3.1 การสมัครและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ตั้งแต่วันที่  7 - 17   สิงหาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ  ภาคเช้าเวลา   08.30 – 11.30 น.  ภาคบ่าย เวลา  13.00 -  16.30 น.   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2818 5226-7 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                     3.2 สิทธิของผู้สมัคร  ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่จะสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครยื่นใบสมัครหลายตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองจะพิจารณาให้มีสิทธิสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น  การพิจารณาถือประโยชน์ของทางราชการเป็น     สำคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน 

ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                     ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง

และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป  และผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วยตัวบรรจง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน 1  ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1  ฉบับ
 4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย    จำนวน   1  ฉบับ
 5. สำเนาใบประกาศนียบัตร  หรือระเบียบแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง(ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ   จำนวน  1  ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.9/สด.43 (ถ้ามี)   อย่างละฉบับ
 7. สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด A4  เท่านั้น                                                                                                                                                                                   สำหรับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และหากทราบภายหลังปรากฏว่า  ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร

5. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

                   - ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร  ตำแหน่งละ    100  บาท

                     ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง   จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร        ในวันที่   21  สิงหาคม  2560  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 

 7. วัน เวลา สถานที่สอบ

                  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  กำหนดสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ในวันที่   24  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 9.30 เป็นต้นไป

สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  โดยมีรายละเอียดการสอบดังนี้

                   พนักงานจ้างตามภารกิจ

                   ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น.    สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉาะตำแหน่ง

                     ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป          ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)                     

8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

                       หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  จะยึดหลักสมรรถนะที่จําเป็นต้องใช้สําหรับการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองกําหนด (รายละเอียดตามภาคผนวก ข.แนบท้ายประกาศนี้)

                       8.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน

                        8.2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) 100  คะแนน โดยวิธีการสอบข้อเขียน

           8.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  100  คะแนน                

9. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ในวันที่   28  สิงหาคม  2560   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

10. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรที่กำหนด  โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบ

ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับถึงต่ำสุด  ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็น ผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ

ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวผู้สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยแยกเป็นแต่ละตำแหน่งในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี 

นับแต่วันขึ้นบัญชี และถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก  และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 

11. การบรรจุและแต่งตั้ง

                   ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสมุทรปราการ 

(ก.อบต.จังหวัดสมุทรปราการ)  โดยจะต้องทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบล     ทรงคนองกำหนด

 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดอื่นๆ  สอบถามได้โดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  ในวันและเวลาราชการ  หรือที่หมายเลข  0-2818-5226-7

 

                                                       ประกาศ  ณ  วันที่   24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560

 

 

                                                                      (นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง