รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ต่อ ภาคผนวก ข)

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ภาคผนวก ข.

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร  โดยใช้วิธี ดังนี้

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน   3  ตำแหน่ง   4  อัตรา

            ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์  ดังนี้หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรแบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   

สอบเวลา 09.30 – 10.45 น.  โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)  ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วย

               1.1 วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์  และสรุปเหตุผลทางการเมือง   เศรษฐกิจ  หรือ สังคม หรือสรุปแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล

หรือสมมุติฐาน หรือให้ศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการอย่างอื่น ซึ่งเหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือหลายอย่างก็ได้  นอกจากนี้ 

ทดสอบความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

               1.2 วิชาภาษาไทย  ทดสอบความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทย  โดยการให้สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสม

กับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   

สอบเวลา 10.45 – 12.00 น.  โดยวิธีสอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)    ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้

ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ )

สอบเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  (คะแนนเต็ม  100  คะแนน)

               จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการเลือกสรร

และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนตำบล และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย อารมณ์  ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม

การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

 

กำหนดระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560

*******************************************

 

วันที่

กำหนดการ

24 กรกฎาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง        

7-17  สิงหาคม  2560

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

21  สิงหาคม  2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

24  สิงหาคม  2560

ดำเนินการสอบคัดเลือก (ตามตำแหน่งและประเภท)

28 สิงหาคม  2560

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร