ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง  สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ศูนย์

ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

             ราคากลางที่กำหนด 582,555.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสินค้าที่สอบราคาดังกล่าว

2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้ได้รับ

ผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ      ผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ณ

วันประกาศสอบราคาซื้อหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้   

5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ

หรือผู้ผลิต พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามาแสดงด้วย

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ

8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท

คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา

1. ในวันที่  15 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา   08.30 .            ถึง  16.30 .   โดยเว้นวันหยุดราชการ ณ กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองที่ว่าการอำเภอ          พระประแดง ชั้น 3  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2.  ในวันที่  29 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา   08.30 .    ถึง   16.30 .   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ระดับอำเภอห้องประชุมอำเภอพระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป          ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอห้องประชุมอำเภอ       พระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ  500.-  บาท  ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่ 29 สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 . ถึง 16.30 .   โดยเว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.songkanong.org, www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2818-5226, 0-2818-5227

 

                                                           ประกาศ  ณ  วันที่ 15 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2560

 

                                   (ลงชื่อ)………………………………….………………..

                                                 (นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์)

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง