ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (ต่อ 2)

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  2/2560

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

 ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  

ลงวันที่ 15  สิงหาคม 2560

…………………………………..

             องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง”  มีความประสงค์จะสอบราคาจัด

ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนา    เด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง           

และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

             ราคากลางที่กำหนด 582,555.- บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน-)

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2  แบบใบเสนอราคา

1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายสินค้าที่สอบราคาดังกล่าว

2.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น

2.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ณ วันประกาศสอบราคาซื้อ

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  

2.5 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิต

พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามาแสดงด้วย

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง         ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้

3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

        สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา พร้อมทั้งรายการและจำนวนตัวอย่าง (ถ้ามี)

 

4.  การยื่นซองสอบราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน

ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม

แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วย    ทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่

ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง         ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  

โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง           และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้     

ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตน

ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน   15   วัน  นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ       ให้ถี่ถ้วนและข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะ

ตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา             

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า 

“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา                  เลขที่  2/2560 ”  โดยยื่นตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2560   

ถึงวันที่  28 สิงหาคม 2560  ตั้งแต่เวลา   08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  โดยเว้นวันหยุดราชการ         ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และในวันที่  29  สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา   08.30 .             

ถึง   16.30 .   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอห้องประชุมอำเภอพระประแดง ชั้น 2  ที่ว่าการอำเภอพระประแดง

อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ                                              

             เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ     จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2560  

ตั้งแต่เวลา  10.00 น.   เป็นต้นไป ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ห้องประชุมอำเภอพระประแดง ชั้น 2  

อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

5.1  ในการสอบราคานี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา          ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 

หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  

เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณี                  

ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี   ดังต่อไปนี้

      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล

      (2)ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

      (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

      (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง

สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี

ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน 

หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า 

การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

          ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบล

จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอที่ทำให้เชื่อว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจง

ไม่เป็นที่รับฟังได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

 

6.  การทำสัญญาซื้อขาย

          6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขาย

องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้

6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะ การสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน ทำการของทางราชการหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นว่า

ไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขาย  ตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนตำบล

ภายใน  7  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ  ร้อยละห้า  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                (1)   เงินสด

                (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

                (4)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4

                (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

                (6)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ

         ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัว

อย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด(การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10  ล้านบาท)

        

7.  อัตราค่าปรับ

         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ของราคาขายตามสัญญาต่อวัน

 

8.  การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

          ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุด

บกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา                     ไม่น้อยกว่า      -     นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซม

แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    7   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

 

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

9.1  เงินค่าพัสดุครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี งบประมาณ  2558 

      การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วเท่านั้น

9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงขายตามสอบราคาซื้อขายแล้วถ้าผู้รับขายจะต้องสั่งหรือนำ

สิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และให้บริการขนได้ตามที่รัฐมาตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขาย

สั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น

หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)   หรือ  (2)   ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ  7 

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

9.4 องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

 

                                          องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

                                          วันที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560