ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

…………………………

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง    ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ  2560   ประกอบด้วยพนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน       3  ตำแหน่ง  4  อัตรา ซึ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ได้ทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบแล้วปรากฏว่ามี ผู้ที่มีสิทธิ์สอบตามตำแหน่ง  

ทั้งหมดจำนวน  2  ตำแหน่ง  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  โดยเรียงลำดับตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวสอบ

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

1

นายธนดล     ช้อยวิเชียร

600101

อบต.ทรงคนอง

 

2

นายพงค์พันธุ์    นรัตน์ทุราทรณ์

600102

อบต.ทรงคนอง

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวสอบ

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

1

-  ไม่มีผู้มาสมัคร -

-

อบต.ทรงคนอง

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวสอบ

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

1

นางสาวนัยเรส  ฤทธิ์แจ่ม

600801

อบต.ทรงคนอง

 

2

นางสิริพันธ์   กล่ำแสง

600802

อบต.ทรงคนอง

 

3

นางพรนภา   เพ็ชร์ธูป

600803

อบต.ทรงคนอง

 

4

นางสาววัลลีย์   ชื่นวารุณ

600804

อบต.ทรงคนอง

 

5

นายสัญญา    ไพบูลย์

600805

อบต.ทรงคนอง

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีทักษะ)

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

เลขประจำตัวสอบ

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

1

นางสาวชลธิชา    วานิ

600806

อบต.ทรงคนอง

ขาดคุณสมบัติ

 

 

 

 

 

 

ผู้ที่มีรายชื่อตามลำดับในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ในแต่ละตำแหน่งให้มาทำการสอบ

แข่งขันกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  ในวันที่ 24  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.

และสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่    21  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

 

 

                                               (นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์)

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง