รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560

 *************************

          ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ดำเนินการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

ประจำปีงบประมาณ  2560   ตั้งแต่วันที่  7 – 17  สิงหาคม  2560  และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560  ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้   คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่าน   การสอบ

            คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ   ประจำปีงบประมาณ 2560   ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

                             1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   (จำนวน 1 อัตรา)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ได้ลำดับที่

หมายเหตุ

600102

นายพงค์พันธุ์   นรัตน์ทุราทรณ์

1

(68  คะแนน)

 

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)   (จำนวน 1 อัตรา)

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

ได้ลำดับที่

หมายเหตุ

600803

นางพรนภา   เพ็ชร์ธูป

1

(76  คะแนน)

600805

นายสัญญา   ไพบูลย์

(72  คะแนน)

600804

นางสาววัลลีย์     ชื่นวารุณ

(71  คะแนน)

600801

นางสาวนัยเรส    ฤทธิ์แจ่ม

(70  คะแนน)

600802

นางสิริพันธ์     กล่ำแสง

(67  คะแนน)

          องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง จะเรียกลำดับผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกได้ลำดับที่ 1  เพื่อเข้า รับการบรรจุและ

แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจำปีงบประมาณ 2560  และองค์การบริหารส่วนตำบล  ทรงคนอง  จะมีหนังสือ

แจ้งโดยให้มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้าง  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด

สมุทรปราการ  หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ดังกล่าวไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกฯ 

ได้ในครั้งนี้ และจะเรียกลำดับผู้ที่สอบผ่านในลำดับถัดไป  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  ให้ใช้ได้ไม่เกิน  1  ปี 

นับแต่วันขึ้นบัญชี

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                      ประกาศ ณ วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2560

                                                        

 

                                                  (นายวัชระ   เติมวรรธนภัทร์)

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง