ลักษณะการบริการพื้นฐาน

 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A
การคมนาคม (แสดงจำนวน และสภาพทางคมนาคมทางบก) สภาพการคมนาคมของตำบลทรงคะนอง ส่วนใหญ่เป็นทางบก มีถนนเพชรหึงส์ – บางกอบัว จากที่ว่าการ อำเภอพระประแดง ผ่านเข้าไปตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางกอบัว จรดริมแม่น้ำเจ้า พระยาตรงข้ามท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม การคมนาคมทางบกในปัจจุบันนับว่าประสบปัญหาพอสมควร เนื่องจากมีการเพิ่มของจำนวนประชากร และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการใช้ถนนในปริมาณที่มาก ทำให้ สภาพถนนซอยชำรุดต้องปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ อีกทั้งยังเกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำทะเลหนุน


การโทรคมนาคม
 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข-แห่ง
 • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ -แห่ง

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
ส่วนใหญ่การไฟฟ้าได้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่บางหมู่ยังขาดไฟฟ้าเฉพาะบางส่วน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ลำน้ำ,ลำห้วย9สาย
 • บึง,หนองและอื่นๆ-แห่ง
 • แม่น้ำ1สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • บ่อน้ำบาดาล7แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น-แห่ง
 • บ่อโยก-แห่ง
 • อื่น ๆ (ระบุ)-แห่ง