ข้อมูลหมู่บ้าน

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
ชื่อหมู่บ้าน / หมู่ที่  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  จำนวนราษฎร (คน) 
ชาย  หญิง  ทั้งสิ้น 
หมู่บ้านคลองวัดใหม่ หมู่ที่ 1  123
227
260
487
หมู่บ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 127
202
247
449
หมู่บ้านวัดป่าเกด หมู่ที่ 3  214
404
440
844
หมู่บ้านคลองวัดป่าเกด หมู่ที่ 4 108 182 191 
373 
หมู่บ้านจากแดง หมู่ที่ 5 121 198 197 395
หมู่บ้านวัดจากแดง หมู่ที่ 6 204 425 421 
846 
หมู่บ้านโรงเรือ หมู่ที่ 7 85 99 
93 192
หมู่บ้านทรงคนอง หมู่ที่ 8 111 129 160 
289 
หมู่บ้านหัวรอ หมู่ที่ 9 316 372 378 750
หมู่บ้านลัดโพธิ์ หมู่ที่ 10 53 183 161 
344 
หมู่บ้านคลองหลวง หมู่ที่ 11
441 790 782 1,572
หมู่บ้านถนนขี้เถ้า หมู่ที่ 12 338 512 601 1,113
หมู่บ้านบ้านลัดตะนง (ตองอุ๊) หมู่ที่ 13 252 312 326 638
  2 12 8 20
รวม  2,495 4,047  4,265 8,312