ประวัติและตราสัญลักษณ์

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง เป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอซึ่งเขตพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) ตั้งอยู่คอคอดกระเพาะหมู ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุด มีคลองลัดโพธิ์เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองด้าน
มี เนื้อที่ประมาณ 3.75 ตารางกิโลเมตร มีเนื้อที่ติดกับตำบลตลาด (เทศบาลเมืองพระประแดง), ตำบลบางยอ และตำบลบางกระสอบ ประชาชนในตำบลส่วนมากมีเชื้อสายรามัญ (มอญ) ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 2
เป็นเวลา 187 ปี มาแล้ว ตั้ง ถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับตำบลทรงคนอง ปัจจุบันได้แก่หมู่ที่ 7, 8 และ 9 ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของ ชาวรามัญ คำว่า “ทรงคนอง” เป็นชื่อเมืองที่ชาวรามัญตั้งขึ้นเพื่อระลึกเมืองที่ตนจากมา

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง โดยภาพรวมแล้วมีศักยภาพพอที่จะสรุปปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการพัฒนาองค์การ -
บริหารส่วนตำบลในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. ลักษณะที่ตั้ง มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีการคมนาคมสะดวกในการติดต่อ
  2. ประสานงานกับหน่วยงานระดับอำเภอ จังหวัด และกระทรวง
  3. เป็นสถานที่ก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม และการขุดลอกคลองลัดโพธิ์ ตามโครงการราชดำริ รวมทั้งสวน สาธารณะใต้สะพานวงแหวนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  4. มีโบราณวัตถุที่เก่าแก่เหมาะแก่การท่องเที่ยวศึกษาวัฒนธรรมรวมทั้งชุมชนมอญ ซึ่งเป็นชุมชนดั่งเดิมตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลทรงคนอง