ลักษณะ ที่ตั้ง

 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A

ลักษณะ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอำเภอพระประแดง
ห่างจากที่ว่า การอำเภอพระประแดงประมาณ 0.5 กิโลเมตร


ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ
ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลลัดหลวง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และเทศบาลเมืองพระประแดง

 • เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 3.75 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,343.75 ไร่
 • ภูมิประเทศ(แสดงภูมิประเทศของ อบต.) พื้นที่ของตำบลทรงคนอง เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน มีลำ คลองไหลผ่าน 6 สาย ทำให้บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การทำการเกษตร
 • จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่ (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.)
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 และ13
  • จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มบางส่วน - หมู่ ได้แก่หมู่ที่ -
 • ท้องถิ่นอื่นในตำบล (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)
  • จำนวนเทศบาล - แห่ง
  • จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง
 • ประชากรทั้งสิ้น 8,312 คน แยกเป็นชาย 4,047 คน หญิง 4,265 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2,217 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,495 ครัวเรือน

แผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง