ลักษณะสภาพสังคม

 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A

การศึกษา


ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ระดับ สังกัด นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) ครู / อาจารย์ (คน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กเล็ก  อบต.ทรงคนอง  125  6
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์  เด็กก่อนเกณฑ์  กรมการศาสนา  285  14 
โรงเรียนอาษาวิทยา  อนุบาล  เอกชน  350  15 
โรงเรียนวัดป่าเกด  อนุบาล  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  26 
โรงเรียนวัดคันลัด  อนุบาล  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  26
โรงเรียนวัดป่าเกด  ประถมศึกษา  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 281  16 
โรงเรียนวัดคันลัด  ประถมศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  79 


การบริการข้อมูลข่าวสาร
 • หอกระจายข่าว3แห่ง
 • ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย-แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน3แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 • วัด4แห่ง
 • มัสยิด-แห่ง
 • ศาลเจ้า2แห่ง
 • โบสถ์-แห่ง

สาธารณสุข
 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด-แห่ง
 • สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน1แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน-แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน2แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100% 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • สถานีตำรวจ-แห่ง
 • สถานีดับเพลิง-แห่ง
 • ศูนย์ อปพร.-แห่ง
 • ศูนย์ อสตร.1แห่ง