ลักษณะสภาพทางเศรษฐกิจ

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม
เนื่องจากเป็น ตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลตำบลสำโรงใต้และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการ จ้างงานให้กับประชาชน ส่วนอาชีพรองลงมาคือการประกอบอาชีพธุรกิจประเภทกิจการต่างๆ
เช่น ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพ บริการ รับจ้าง เป็นต้น บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและส่วนน้อยรับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

  • โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
  • โกดังสินค้า 2 แห่ง
  • โรงน้ำแข็ง 1 แห่ง