คณะผู้บริหาร อบต.

 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A
 • นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  ทรงคนอง
 • นางจามจุรีย์ เติมวรรธนภัทร์
  รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงคนอง คนที่ 1
 • นายศิริศักดิ์ ใจสวัสดิ์
  รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงคนอง คนที่ 2
 • นายภัทร เติมวรรธนภัทร์
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
 • นายดำรง จันทร์แจ้ง
  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง คนที่ 1
 • นายบดินทร์เดชา รักท้วม
  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง คนที่ 2
 • นายนิพนธ์ ภาคากิจ
  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง คนที่ 3