สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A
 • นายธีระ  เพชรประดิษฐ์
  สมาชิกหมู่ 1
 • นายปรีชา  ศรีสุวรรณ
  สมาชิกหมู่ 1
 • นางสาวณิชาภา  เพ็ชรวิจิตร
  สมาชิกหมู่ 2
 • นายบัญชา  โพธิ์แย้มจิตร
  สมาชิกหมู่ 2
 • นายตฤณศิษฐ์  ไตรวีระพงศ์
  สมาชิกหมู่ 3
 •  นายชลอ  นาคเล็ก
  สมาชิกหมู่ 3
 • นายสนธยา โตศาสตร์
  สมาชิกหมู่ 4
 • นางสาวสุนันทา  สอนสำแดง
  สมาชิกหมู่ 4
 • นายสุโรจน์ ลับสวัสดิ์
  สมาชิกหมู่ 5 (เลขาสภาฯ)
 • นายนิธิวัชร์ คำเจริญ
  สมาชิกหมู่ 5
 • นายเฉลิมพล ศิวาทิกชาติ
  สมาชิกหมู่ 6
 • ร.ต.สวาท มั่งเจริญ
  สมาชิกหมู่ 6
 • นายสราวุฒิ กฤชเพชร
  สมาชิกหมู่ 7
 •  
  สมาชิกหมู่ 7
 • นายกมล ศิริสวัสดิ์
  สมาชิกหมู่ 8
 • นายไพบูลย์ วงค์เกลี้ยง
  สมาชิกหมู่ 8
 • นางจิตราภรณ์ กาญจนดิษฐ์
  สมาชิกหมู่ 9
 • นายทวี รุ่งรัศมี
  สมาชิกหมู่ 9
  (รองประธานสภาฯ)
 • นายจักษ์ทอง นาวาศุภพานิช
  สมาชิกหมู่ 10
 • นายปรีชา ธรรมรักษา
  สมาชิกหมู่ 10
 • นางโสธรี  ร่มรื่น
  สมาชิกหมู่ 11
 •  นางสาววรวรรณ  กรทอง
  สมาชิกหมู่ 11
 • นายสัมพันธ์  กังเจริญ
  สมาชิกหมู่ 12
 • นางอรุณ  เหมือนโพธิ์ทอง
  สมาชิกหมู่ 12
 • นายนันทพล แต่งกลอน
  สมาชิกหมู่ 13
 • นายสมคิด  แสงโสมสัวัสดิ์
  สมาชิกหมู่ 13
  (ประธานสภาฯ)