โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ / กองการศึกษาและวัฒนธรรม

 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A

ส่วนการศึกษา


กองศึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและวิชาการ งานการเงิน งานการพัสดุ และงานโรงเรียน ดังนี้
งานการเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนหรือฝ่ายดังนี้
 1. งานวางแผน บุคลากรทางการศึกษา
 2. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
 3. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทางการศึกษา
 4. งานวิจัยทางการศึกษา
 5. งานพัฒนาหลักสูตร
 6. งานให้บริหารทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศ ให้คำปรึกษาแนะปัญหาทางวิชาการ
 7. งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
 8. งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิค วิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
 9. งานประชุมอบรมสัมมนา ประสานงาน และให้บริการทางด้านวิชาการ
 10. งานการวัดผล ประเมินผลทางการศึกษา
 11. งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
 12. งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 13. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 14. การจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
 15. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 16. งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
 17. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 18. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
 19. งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 20. งานจัดทำรายงานการศึกษา หรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน
 21. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการเงิน
   มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีถือจ่าย เงินเดือนครู และงานในกอง หรือฝ่ายการศึกษาดังต่อไปนี้
 1. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น วางฏีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภท ทั้งในและนอกงบประมาณรวมถึงการลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี
 2. งานรวบรวมรายละเอียดและดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองหรือฝ่าย เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆในการจัดทำงบประมาณของกองหรือฝ่าย เช่นการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณ การพิจารณจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
 3. งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองหรือฝ่าย
 4. งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูเทศบาล