โครงสร้างส่วนและข้อมูลต่างๆ / กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ขนาดตัวอักษร :
 • A
 • A
 • A

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 2 ฝ่าย 18 งาน ดังนี้

ฝ่ายสุขาภิบาล
 • งานสุขาภิบาล
 • งานสุขาภิบาลทั่วไป
 • การสุขาภิบาลโรงงาน
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 • งานอาชีวอนามัย
 • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 • งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
 • งานป้องกันยาเสพติด
 • งานเฝ้าระวังโรคติดต่อและระบาดวิทยา
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและพาหะนำโรค
 • งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 • งานสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์
 • งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • งานควบคุมมลพิษ
 • งานเผยแพร่และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
 • งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม