หมู่บ้านบ้านคลองวัดใหม่ หมู่ที่ 1

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านคลองวัดใหม่ หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 1 บ้านคลองวัดใหม่ ตำบลทรงคนอง เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทั้งหมด 13 หมู่ ในพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่สีเขียว มี ต้นไม้นานาชนิด สมัยก่อนชาวบ้านมีอาชีพการทำสวน เช่น สวนมะพร้าว หมาก มะม่วง ละมุด มีคลองใช้ในการคมนาคมซึ่งเป็น คลองที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และที่มีชื่อว่าคลองวัดใหม่ เนื่องจากได้มีการก่อสร้างวัดขึ้นใหม่ และประชาชนในพื้นที่นับถือ ศาสนาพุทธ สมัยก่อนมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน โดยในปัจจุบันก็คือ วัดบางกระสอบ


ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคะนอง และตำบลบางกระสอบ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางกระสอบ
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

เนื้อที่


พื้นที่โดยรวมเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านคลองวัดใหม่ 0.59 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองวัดใหม่ มีลำคลองไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ คลองวัดใหม่ คลองวัดป่าเกด ทำให้ ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 507 คน แยกเป็นชาย 236 คน หญิง 271 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 859 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 78 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 1 บ้านคลองวัดใหม่ ไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดป่าเกด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3


สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านคลองวัดใหม่ เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นปอดของตำบล ซึ่งในพื้นที่ ยังมีพรรณไม้ที่น่าสนใจและศึกษาสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ แหล่ง ท่องเที่ยว คือ วัดป่าเกด ที่ตั้งอยู่เลขที่ 24 บ้าน วัดป่าเกด หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคนอง สังกัดคณะ สงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม ภายในวัด มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ คือ อุโบสถกว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 (สร้าง ขึ้นแทนหลังเก่า) สำหรับอุโบสถหลังเก่าเป็นวิหารทรงโบราณหน้าบันเป็นนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพจิติกรรมเรื่องมารผจญพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ และทศชาติ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2525 พระประธานใน อุโบสถหน้าตักกว้าง1.50 เมตรปางมารวิชัยสร้างด้วยปูน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


ภูมิปัญญาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)มีสินค้าดังนี้

ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ( การบูรและพิมเสนน้ำ ) การบูรเป็นประเภทสมุนไพรที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณซึ่งนำมา
ผสมเป็นตัวยาจากภูมิปัญญาไทยนำมาผลิตเป็นสิ่งของที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามขึ้น โดยการนำเอาวัสดุเศษผ้ามา ประดิษฐ์ให้มีความสวยงาม เพื่อใช้สอยป้องกันกลิ่นอับชื้น กันแมลง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นประเภทของตกแต่ง ของที่ระลึก ( ดอกแลนด้า ฟ้ามุ้ยและพวงมาลัยจากผ้า ) ดอกไม้แต่ละชนิดจะมีดอกตามฤดูกาล จึงได้มาการคิดประดิษฐ์ดอกไม้ ซึ่งเป็นงานดอกไม้ที่เลียนแบบธรรมชาติการนำดินไทยซึ่งเป็น วัสดุที่คนไทยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและในประเทศสร้างงานให้มีความสวยงาม คงทน
สามารถเก็บไว้ได้นาน

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี