หมู่บ้านบ้านคลองลัดโพธิ์ หมู่ที่ 10

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านคลองลัดโพธิ์ หมู่ที่ 10

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 10 บ้านคลองลัดโพธิ์ ตำบลทรงคนอง แต่เดิมหมู่บ้านนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ คลองลัดโพธิ์แต่ก่อน เรียกว่า “ คลองวัดโพธิ์ “ ที่เรียกว่าคลองลัด ก็เพราะคลองตรงนี้ติดตรงระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ และด้านทิศใต้ ตรง ส่วนที่เป็น คอคอด สมเด็จพระสรรเพชญ์ ที่ 9 (พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 32 (ราชวงศ์บ้านพลู หลวง) แห่งกรุงศรีอยุธยาได้ทรงโปรดให้ขุดขึ้น เพื่อเป็นทางลัดออกไปทางปากอ่าวไทย ในพระราชวโรกาสที่ต้องการทรงเบ็ด (ตกปลา) อันเป็นกีฬาที่ทรงโปรดปราน โดยคลองลัดโพธิ์ได้ตัดผ่านหมู่บ้าน จึงนำชื่อคลองมาตั้งชื่อหมู่บ้านนั้นเอง


ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 9 ตำบลทรงคะนอง และตำบลบางยอ
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 13 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองพระประแดง
หมู่บ้านบ้านคลองลัดโพธิ์ หมู่ที่ 10

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และ ขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรง คนอง 3.75 ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 10 บ้านคลองลัดโพธิ์ 0.34 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่ที่ 10 บ้านคลองลัดโพธิ์ มีลำคลองไหล ผ่าน 2 สาย ได้แก่ คลองลัดโพธิ์ และคลองลัดตะนง


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูงเนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 379 คน แยกเป็น ชาย 198 คน หญิง 181 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,114 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 51 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 10 บ้านคลองลัดโพธิ์ ไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้ง อยู่ในหมู่บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพ รองลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านคลองลัดโพธิ์ เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนมากจะใช้ปลูกบ้านเรือนส่วนใหญ่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ใกล้เคียงภายใน ชุมชน คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2365 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ผู้สร้างคือ พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) ต้นสกุลเกตุทัต ซึ่งเป็นบุตรพระยาเพชรพิไชย (หง) ต้นสกุลหงสกุล สมัยนั้น พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เป็นพระพี่เลี้ยงของกรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ซึ่งท่านเป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์และสร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ ด้วย ส่วนในปัจจุบันช่วงประเพณีสงกรานต์พระประแดง ทางวัดได้จัดสถานที่เป็นจุดรับขบวนแห่ปล่อยนก – ปล่อยปลา ซึ่งเป็น จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี