หมู่บ้านบ้านคลองหลวง หมู่ที่ 11

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านคลองหลวง หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 11 บ้านคลองหลวง ตำบลทรงคนอง แต่เดิมบริเวณนี้ไม่มีคลองอยู่ในหมู่บ้าน ประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า พระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดฯ ให้กรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ขุดขึ้นหลังเมืองนครเขื่อนขันธ์ กว้าง 6 วา ลึก 5 ศอก ยาว 50 เส้น เพื่อใช้ในการจราจรทางน้ำให้สะดวกรวดเร็วขึ้น และมีวัดที่สำคัญ คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นอารามหลวงชั้นตรี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2365 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ผู้สร้าง คือ พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) ต้นสกุลเกตุทัต ซึ่งเป็นบุตรพระยาเพชรพิไชย (หง) ต้นสกุลหงสกุล เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดปากคลอง เพราะมีศาลาเดิมอยู่หลังหนึ่งติดกับปากคลองทองเมือง คือ เขตทิศเหนือของ วัดขณะนี้ ซึ่งไม่มีพระสงฆ์อยู่อาศัย คงมีแต่พระพุทธรูปเท่านั้น


ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 12 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลเมืองลัดหลวง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองพระประแดง
หมู่บ้านบ้านคลองหลวง หมู่ที่ 11

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 11 บ้านคลองหลวง 0.29 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่ที่ 11 บ้านคลองหลวง มีลำคลองไหลผ่าน 1 สาย ได้แก่ คลองลัดหลวง


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูงเนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 1,578 คน แยกเป็น ชาย 786 คน หญิง 792 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 5,441 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 293 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 11 บ้านคลองหลวง มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ ในหมู่บ้าน คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่ 11 บ้านคลองหลวง

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพ รองลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบ อาชีพเกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านคลองหลวง เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนมากจะใช้ปลูกบ้านเรือนส่วนใหญ่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ใกล้เคียงภายใน ชุมชน คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2365 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ผู้สร้างคือ

พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) ต้นสกุลเกตุทัต ซึ่งเป็นบุตรพระยาเพชรพิไชย (หง) ต้นสกุลหงสกุล สมัยนั้น พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เป็นพระพี่เลี้ยงของกรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ซึ่งท่านเป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์และสร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ ด้วย ส่วนในปัจจุบันช่วงประเพณีสงกรานต์พระประแดง ทางวัดได้จัดสถานที่เป็นจุดรับขบวนแห่ปล่อยนก – ปล่อยปลา ซึ่งเป็น จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี