หมู่บ้านบ้านถนนขี้เถ้า หมู่ที่ 12

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านถนนขี้เถ้า หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 12 บ้านถนนขี้เถ้า ตำบลทรงคนอง เดิมมีพื้นที่ในการทำเกษตรกรรมต่าง ๆ ทำสวน , ทำไร่ และมีการขนส่งสินค้า ทางน้ำ เนื่องจากพื้นที่ด้านทิศเหนือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และด้านทิศใต้จะติดต่อกับเทศบาลเมืองพระประแดง ซึ่งเป็นการ คมนาคมทางบก ถนนที่ ตัดผ่านหมู่บ้านนั้น คือ ถนนขี้เถ้า เป็นถนนที่ใช้สัญจรทางบกของประชาชน ภายในหมู่บ้าน โดย ประชาชนใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันจึงนำชื่อถนนมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน นั่นเอง


ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 13 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 11 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองพระประแดง
หมู่บ้านบ้านถนนขี้เถ้า หมู่ที่ 12

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 12 บ้านถนนขี้เถ้า 0.37 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่ที่ 12 บ้านถนนขี้เถ้า ไม่มีลำคลองไหลผ่าน ทำให้บริเวณหมู่ที่ 12 บ้านถนนขี้เถ้า ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มทั้งหมดส่วนมากทำที่อยู่อาศัยสภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเล อากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องมาจากอิทธิพลจากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี ปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำ ฝนน้อยที่สุดสภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น1,142 คนแยกเป็นชาย537คนหญิง605คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย3,086 คน/ตารางกิโลเมตรจำนวนครัว เรือนทั้งสิ้น150ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 12 บ้านถนนขี้เถ้า ไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ ในหมู่บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวงทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพรองลง มาคือการประกอบอาชีพธุรกิจประเภทกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านถนนขี้เถ้า เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนมากจะใช้ปลูกบ้านเรือนส่วนใหญ่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ใกล้เคียงภายใน ชุมชนคือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2365 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ผู้สร้างคือ พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) ต้นสกุลเกตุทัต ซึ่งเป็นบุตรพระยาเพชรพิไชย (หง) ต้นสกุลหงสกุล สมัยนั้น พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เป็นพระพี่เลี้ยงของกรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ซึ่งท่านเป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์และสร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ ด้วย

ส่วนในปัจจุบันช่วงประเพณีสงกรานต์พระประแดง ทางวัดได้จัดสถานที่เป็นจุดรับขบวนแห่ปล่อยนก – ปล่อยปลา ซึ่ง เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


ลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านถนนขี้เถ้า จะรวมกลุ่มในลักษณะกลุ่มหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)โดยมีสินค้าดังนี้

ประเภทอาหาร ( น้ำเต้าหู้ , เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่ม ) ประเทศไทยเป็นประเทศ เกษตรกรรม มีการเลี้ยงโคนม และปลูกผลไม้เป็นจำนวนมาก ผลผลิตที่มีมากในประเทศจึงทำให้เกิด ภูมิปัญญาการแปรรูปมาเป็นอาหารว่าง ที่มีโปรตีนเกลือแร่วิตามิน ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น และสามารถนำมาทำเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณทางยารักษาโรคต่าง ๆ ได้เช่น น้ำเฉ๊าก๊วยแก้ร้อนใน น้ำกระเจี๊ยบ บำรุงกระเพาะอาหาร เป็นต้น

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี