หมู่บ้านบ้านลัดตะนง(ตองอุ๊)หมู่ที่ 13

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านลัดตะนง(ตองอุ๊)หมู่ที่ 13

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 13 บ้านลัดตะนง ( ตองอุ๊ ) ตำบลทรงคนอง ตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 2 ว่า “ ครั้นปีกุน สัปตศกจุลศักราช 1177 ตรงกับ พ.ศ. 2353 พวกมอญที่เมือง เมาะตะมะ ถูกพม่ากดขี่หนักเข้า จึงพร้อมใจกันจับกรมการพม่าฆ่า เสีย แล้วพากันอพยพครอบครัวเข้ามาในไทย เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้ว จึงแยกย้ายกันตั้งบ้านเรือนอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม ๆ ” ซึ่งภาษามอญเรียกว่า “ กวาน” แปลว่า หมู่บ้าน แต่ละกวานก็ตั้งชื่อตามถิ่นที่ตนเคยอยู่ในประเทศมอญดั้งเดิม กวานตองอุ๊ ก็เป็น ชื่อเดิมที่อยู่ในเมืองมอญ เนื่องจากประชาชนที่อพยพมารวมตัวกันอยู่ในบริเวณนี้ และใช้ชื่อเดิมของหมู่บ้านมาตั้งชื่อหมู่บ้าน นั่นเอง


ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 13 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 11 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองพระประแดง
หมู่บ้านบ้านลัดตะนง(ตองอุ๊)หมู่ที่ 13

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 13 บ้านลัดตะนง(ตองอุ๊) 0.15 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่ที่ 13 บ้านลัดตะนง(ตองอุ๊) มีลำคลองไหล ผ่าน 1 สาย ได้แก่ คลองลัดตะนง ทำให้สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นใน อากาศสูงเนื่องมาจากอิทธิพลจากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 685 คน แยกเป็นชาย 335 คน หญิง 350 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 4,566 คน / ตาราง กิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 138 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 13 บ้านลัดตะนง(ตองอุ๊) ไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพ รองลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านลัดตะนง(ตองอุ๊) เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนมากจะใช้ปลูกบ้านเรือนส่วนใหญ่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ใกล้เคียงภาย ในชุมชน คือ วัดโปรดเกศเชษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2365 ในสมัยรัชกาลที่ 2 ผู้สร้าง คือพระยาเพชรพิไชย (เกตุ) ต้นสกุลเกตุทัต ซึ่งเป็นบุตรพระยาเพชรพิไชย (หง) ต้นสกุลหงสกุล สมัยนั้น พระยาเพชรพิไชย (เกตุ) เป็นพระพี่เลี้ยงของกรมหมื่นศักดิพลเสพย์ ซึ่งท่านเป็นนายงานสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์และสร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ ด้วย

ส่วนในปัจจุบันช่วงประเพณีสงกรานต์พระประแดง ทางวัดได้จัดสถานที่เป็นจุดรับขบวนแห่ปล่อยนก – ปล่อยปลา ซึ่ง เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


ลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านลัดตะนง(ตองอุ๊) จะรวม กลุ่มในลักษณะกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีสินค้าดังนี้

ประเภทของใช้ของตกแต่ง ( ภาพประดิษฐ์จากรกมะพร้าว ) “ รกมะพร้าว ” เป็นส่วนที่ห่อหุ้ม ก้านใบของมะพร้าวมีลักษณะเป็นแผ่นมีเส้นใยสานกันเป็นตาข่ายและเป็นสิ่งเหลือทิ้งเป็นส่วนใหญ่ ใน สมัยก่อนนั้นในชุมชนมีสวนมะพร้าวมาก รกมะพร้าวเหลือทิ้งมากตามไปด้วย และมีเรื่องเล่ากันมานาน ว่าเมื่อสมัยที่กรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่1 ทหารก่อนไปออกรบได้นำรกมะพร้าวมาทำเป็นเครื่องรางของขลังติดตัวยามออกศึก สงคราม เพราะมีความเชื่อว่า รกมะพร้าวเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มก้านใบนามมะพร้าวแตกใบอ่อน เปรียบเสมือนรกมะพร้าวที่สานกัน อย่างสวยงามจึงนำมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นรูปภาพ โดยนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาผสมผสานในกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดรูป แบบที่สวยงาม

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี