หมู่บ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 2

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ตำบลทรงคนอง เป็นหมู่หนึ่งในจำนวน 13 หมู่ ของตำบลทรงคนอง ลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่กัน เป็นกลุ่มๆ ติดต่อกันอาชีพแต่เดิมของชาวบ้านมีอาชีพทำสวน เช่น สวน ปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำ งานในโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นเจ้าของกิจการเอง โดยทำไปประชาชนจะมีที่ดินเป็นของตนเองส่วนหนึ่ง เป็นที่ดินของ วนอุทยาน ซึ่งทางราชการโดยกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ดูแลอยู่ การตั้งชื่อของหมู่บ้านที่มีชื่อว่า บ้านใหม่สันนิษฐานว่ามาจากการก่อสร้างวัดขึ้นใหม่ที่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน จึงนำมาตั้งเป็น ชื่อหมู่บ้าน โดยในปัจจุบันก็คือ วัดบางกระสอบ


ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยอ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางกระสอบ และตำบลบางยอ
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคนอง

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับคลอง และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 2 บ้านใหม่ 0.25 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด ในหมู่ที่ 2 บ้านใหม่ มีลำคลองไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ คลองวัดใหม่ และ คลองวัดป่าเกด ทำให้บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องมาจากอิทธิพลจากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 434 คน แยกเป็นชาย 201 คน หญิง 233 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,736 คน / ตาราง กิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 82 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในหมู่ บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดป่าเกด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้แก่ประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพรองลงมาคือการประกอบอาชีพธุรกิจประเภทกิจการต่างๆ เช่น ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านใหม่ เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นปอดของตำบล ซึ่งในพื้นที่ยังมี พรรณไม้ที่น่าสนใจและศึกษาสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ แหล่งท่องเที่ยว คือ วัดป่าเกด ที่ตั้งอยู่เลขที่ 24 บ้านวัดป่าเกด หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา พื้นที่วัด เป็นที่ราบลุ่ม

ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ คือ อุโบสถกว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 (สร้างขึ้นแทน หลังเก่า) สำหรับอุโบสถหลังเก่าเป็นวิหาร ทรงโบราณหน้าบันเป็นนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพ จิติกรรมเรื่องมารผจญพระพุทธเจ้า เสด็จจากดาวดึงส์และทศชาติ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2525 พระประธานในอุโบสถหน้าตักกว้าง1.50 เมตร ปางมารวิชัย สร้างด้วยปูน

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี