หมู่บ้านบ้านวัดป่าเกด หมู่ที่ 3

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านวัดป่าเกด หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 3 บ้านวัดป่าเกด ตำบลทรงคนอง เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทั้งหมด 13 หมู่ ส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ จะประกอบ อาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะในพื้นที่ส่วนมากจะทำการปลูกบ้านเรือนกันเป็นส่วนใหญ่ และมีวัดป่าเกด ซึ่งเป็นวัดเก่า แก่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 2 วัดป่าเกด เดิมชื่อ วัดถนนเกด ซึ่งตาเกด เป็นผู้ขุดถนนสร้างทางเข้าวัดเป็นคนแรก ต่อมาจึงเรียกว่า “ วัดป่าเกด “ ครั้งถึงสมัยรัชการที่ 3 สมเด็จพระสังฆราช (อ่อน) เป็นประธานร่วมกับ กรมหมื่นเชษฎาบดินทร์ วังหน้าในรัชกาล ที่ 2 ได้มาสร้างอุโบสถ วัดป่าเกด ประชาชนจึงได้นำ ชื่อวัดดังกล่าวมาเป็นชื่อ ของหมู่บ้านนั่นเอง


ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยอ
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 5 ตำบลทรงคะนอง และตำบลบางยอ
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ตำบลทรงคนอง

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม   พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา   และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 3.75  ตารางกิโลเมตร   ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 3 บ้านวัดป่าเกด 0.23   ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด หมู่ที่ 3 บ้านวัดป่าเกดมีลำคลองไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ คลองวัดจากแดง และคลองวัดป่าเกด ทำให้บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านวัดป่าเกดที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องมาจากอิทธิพลจากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 804 คน แยกเป็นชาย 394 คน หญิง 446 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 3,652 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 98 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ หมู่ที่ 3 บ้านวัดป่าเกด มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน คือ วัดป่าเกด ที่ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ 3 บ้านวัดป่าเกด

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาลตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพรองลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านวัดป่าเกด เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นปอดของ ตำบล ซึ่งในพื้นที่ยังมีพรรณไม้ที่น่าสนใจและศึกษาสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ แหล่งท่องเที่ยว คือ วัดป่าเกด ที่ตั้งอยู่เลขที่ 24 บ้าน วัดป่าเกด หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคนอง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม ภายในวัดมีอาคาร เสนาสนะต่าง ๆ คือ อุโบสถกว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 (สร้างขึ้นแทนหลังเก่า) สำหรับอุโบสถหลังเก่า เป็นวิหาร ทรงโบราณหน้าบันเป็นนารายณ์ทรงครุฑ มีภาพ จิติกรรมเรื่องมารผจญพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์และทศชาติ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2525 พระประธานในอุโบสถหน้าตักกว้าง1.50 เมตร ปางมารวิชัยสร้างด้วยปูน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


ภูมิปัญญาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)มีสินค้าดังนี้

ลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านวัดป่าเกด จะรวมกลุ่มในลักษณะกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีสินค้าดังนี้ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ( NITICHAI สมุนไพรไล่ยุง ) นานมาแล้วเมื่อครั้งอดีต คน สมัยโบราณไม่มียากันยุงใช้กันเหมือนคนในสมัยปัจจุบัน จึงต้องใช้วัสดุตามท้องถิ่น เช่น มะพร้าวแห้ง เปลือกส้มมาจุดไฟ เพื่อ ไล่ยุง แต่ในปัจจุบันมีการคิดค้นวิธีการไล่ยุงหลายวิธี มีทั้งใช้สารเคมี วัสดุจากธรรมชาติเช่นการนำเอากะลามะพร้าวมาบด ละเอียดและส่วนผสมอีกหลายอย่างมาผสมกัน ทำรูปแบบที่ทันสมัยใช้จุดไล่กันยุงได้

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี