หมู่บ้านบ้านคลองวัดป่าเกด หมู่ที่ 4

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านคลองวัดป่าเกด หมู่ที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัดป่าเกด ตำบลทรงคนอง เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทั้งหมด 13 หมู่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ ราบลุ่มติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยาแต่เดิมชาวบ้านมีอาชีพทำสวนต่าง ๆ ปัจจุบันส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง, ธุรกิจส่วนตัว ในอดีตชาว บ้านใช้คลองวัดป่าเกดในการคมนาคมทางเรือ ซึ่งเป็นคลองที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยชื่อคลองนั้น สันนิฐานว่ามาจากวัดป่า เกดที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองวัดป่าเกดในอดีตนั้นสามารถเข้าถึงตัววัดได้ และประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ สมัยก่อน มีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แต่ในปัจจุบันตื้นเขินมากจนไม่ สามารถใช้สัญจรได้ ใช้การสัญจรทางบกแทน ประชาชนจึงได้นำ ชื่อคลองดังกล่าวมาเป็นชื่อ ของหมู่บ้าน


ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 1 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 5 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรง คนอง 3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านคลองวัดป่าเกด 0.29 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน หมู่ที่ 4 บ้านคลองวัดป่าเกด มีลำคลองไหล ผ่าน 2 สาย ได้แก่ คลองจากแดง และคลองวัดป่าเกด ทำให้บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านคลองวัดป่าเกด ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่ การทำการเกษตร


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัดในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 350 คน แยกเป็น ชาย 174 คน หญิง 176 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,206 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 43 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 4 บ้านคลองวัดป่าเกดไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้ง อยู่ในหมู่บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดป่าเกด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมือง พระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพรอง ลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบ อาชีพเกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านคลองวัดป่าเกดเป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นปอดของตำบล ซึ่งในพื้นที่ ยังมีพรรณไม้ที่น่าสนใจและศึกษาสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้ แหล่งท่องเที่ยว คือ วัดป่าเกด ที่ตั้งอยู่เลข ที่ 24 บ้าน วัดป่าเกด หมู่ที่ 3 ตำบลทรงคนอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา พื้นที่ วัดเป็นที่ราบลุ่ม ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ คือ อุโบสถกว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2513 (สร้างขึ้น แทนหลังเก่า) สำหรับอุโบสถหลังเก่าเป็นวิหาร ทรงโบราณหน้าบันเป็นนารายณ์ ทรงครุฑ มีภาพ จิติกรรมเรื่องมารผจญ พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์และทศชาติ ศาลาการเปรียญสร้างเมื่อ พ.ศ.2525 พระประธานในอุโบสถหน้าตักกว้าง1.50 เมตร ปางมารวิชัยสร้างด้วยปูน

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี