หมู่บ้านบ้านจากแดง หมู่ที่ 5

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านจากแดง หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 5 บ้านจากแดง ตำบลทรงคนอง เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทั้งหมด 13 หมู่ แต่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่ทำอาชีพ เกษตรกรรม ปลูกมะพร้าว หมาก มะม่วง ผักสวนครัว เส้นทางคมนาคม จะใช้เรือโดยใช้คลองจากแดงในการค้าขาย ติดต่อกับฝั่ง ปู่เจ้าสมิงพราย โดยชื่อคลองนั้นสันนิฐานว่ามาจากวัดจากแดงที่อยู่ทางทิศตะวันออกของคลองจากแดง ในอดีตนั้นสามารถเข้า ถึงตัววัดได้ และประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ สมัยก่อนมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แต่ในปัจจุบันตื้นเขินมากจนไม่ สามารถใช้สัญจรได้ ใช้การสัญจรทางบกแทน ประชาชนจึงได้นำชื่อคลองดังกล่าวมาเป็นชื่อ ของหมู่บ้านนั่นเอง


ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยอ
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 6 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่บ้านบ้านจากแดง หมู่ที่ 5

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรง คนอง 3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านจากแดง 0.41 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน หมู่ที่ 5 บ้านจากแดง มีลำคลองไหลผ่าน 1 สาย ได้แก่ คลองวัดจากแดง


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูงเนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 395 คน แยกเป็น ชาย 195 คน หญิง 200 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 936 คน /ตารางกิโลเมตร จำนวน ครัวเรือนทั้งสิ้น 50 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 5 บ้านจากแดง ไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดจากแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพ รองลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านจากแดง เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นปอดของตำบล ส่วนแหล่งท่อง เที่ยวที่มีอยู่ใกล้เคียงภายในชุมชน คือ วัดจากแดง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมด้วยสวนมะพร้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภาย ในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 7.75 เมตร ยาว 23.55 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2401 บูรณะ พ.ศ.2504 หน้าบันประดับด้วยถ้วยชามลายครามกุฎีสงฆ์ จำนวน 3 หลังเป็นอาคาร ครี่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ 2 ชั้น กำลังก่อสร้างศาลาการเปรียญกว้าง 10.45 เมตร ยาว 29 เมตร นียวัตถุมีพระพุทธรูปในวิหารนามว่า "หลวงพ่อหิน" วัดจากแดง สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2325 วัดจากแดงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2330 ในด้านการศึกษา ทางวัดได้ เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2524 จนถึงปัจจุบัน

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี