หมู่บ้านวัดจากแดง หมู่ที่ 6

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านวัดจากแดง หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 6 บ้านวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งในทั้งหมด 13 หมู่ แต่เดิมสันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “จาก แดน” หมายถึง หมู่บ้านของประชาชนที่อพยพมาจากที่อยู่เดิม คือ กรุงศรีอยุธยาสมัยตอนกรุงแตก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแวดล้อม ด้วยสวนมะพร้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และได้มีการสร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 เดิม มีคลองอยู่ข้างวัด ปัจจุบันได้ถมทำเป็นถนน แล้วชื่อถนนจากแดง มีปูชนียวัตถุ คือ พระพุทธรูปนามว่า “หลวงพ่อหิน” ซึ่งขุดพบบริเวณโบสถ์เก่า ซึ่งเป็นที่สักการะบูชา ของชาวบ้านในหมู่ที่ 5 และหมู่บ้านใกล้เคียง จึงสันนิฐานได้ว่านำชื่อวัดมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านนั้นเอง


ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยอ
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 5 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 7 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่บ้านวัดจากแดง หมู่ที่ 6

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรง คนอง 3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 6 บ้านวัดจากแดง 0.30 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของ หมู่ที่ 6 มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน หมู่ที่ 6 บ้านวัดจากแดง ในอดีตมีลำคลองไหลผ่าน 1สาย ได้แก่ คลองลำ กระโดงสาธารณะ แต่ในปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินมากจึงไม่สามารถนับเป็นคลองได้ ทำให้บริเวณหมู่ที่ 6บ้านวัด จากแดง ที่เป็น พื้นที่ราบลุ่มส่วนมากทำที่อยู่อาศัย


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 802 คน แยกเป็น ชาย 409 คน หญิง 393 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 2,673 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 79 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 6 บ้านวัดจากแดง มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ใน หมู่บ้าน คือ วัดจากแดง ตั้งอยู่เลขที่ 16 ซอยจากแดง ถนนเพชรหึงส์ หมู่ที่ 6 บ้านวัดจากแดง

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพ รองลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านวัดจากแดง เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสำหรับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้เป็นปอดของตำบล ส่วนแหล่งท่อง เที่ยวที่มีอยู่ใกล้เคียงภายในชุมชน คือ วัดจากแดง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมด้วยสวนมะพร้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะ ต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 7.75 เมตร ยาว 23.55 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2401 บูรณะ พ.ศ.2504 หน้าบันประดับ ด้วยถ้วยชามลายครามกุฎีสงฆ์ จำนวน 3 หลังเป็นอาคาร ครี่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ 2 ชั้น กำลังก่อสร้าง ศาลาการเปรียญกว้าง 10.45 เมตร ยาว 29 เมตร นียวัตถุมีพระพุทธรูปในวิหารนามว่า "หลวงพ่อหิน" วัดจากแดง สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2325 วัด จากแดงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2330 ในด้านการ ศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2524 จนถึงปัจจุบัน

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


ภูมิปัญญาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)มีสินค้าดังนี้

ลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านวัดจากแดง จะรวมกลุ่มในลักษณะกลุ่มหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีสินค้าดังนี้

ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ( เครื่องประดับสตรี ) ผู้หยิงเป็นเพศที่ชอบสิ่งของที่สวยงาม เช่นเครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง ต่าง ๆ การนำวัตถุดิบธรรมดา ๆ มาประกอบและตกแต่งเพิ่มเติมให้เกิดความสวยงาม โดดเด่นในการออกแบบ การดีไซด์แปล ใหม่ให้กับวัตถุดิบที่นำมาใช้ตกแต่ง

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี