หมู่บ้านบ้านโรงเรือ หมู่ที่ 7

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านโรงเรือ หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 7 บ้านโรงเรือ ตำบลทรงคนอง เดิมเป็นหมู่บ้านชาวมอญ ซึ่งเรียกว่า “โรงเกลิ่ง” ( คำว่า “โรง” เป็นภาษาไทยส่วน คำว่า “เกลิ่ง” เป็นภาษามอญ แปลว่า “เรือ” ) สาเหตุที่เรียกว่า โรงเรือ หรือโรงเกลิ่ง ก็เพราะหลังจากสงครามไทยกับฝรั่งเศส (ร 5) ได้ยุติลงแล้ว ทางราชการได้นำท่อนซุงที่ใช้ขวางแม่น้ำกับเรือรบของข้าศึกมาไว้ที่บริเวณหมู่บ้านมอญ เพื่อขุดเป็นเรือใช้ สัญจรภายในหมู่บ้าน และแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งชื่อหมู่บ้านก็มาจากการนำท่อนซุงมาขุดเรือนั่นเอง


ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยอ
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 6 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 8 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่บ้านบ้านโรงเรือ หมู่ที่ 7

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรง คนอง 3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 7 บ้านโรงเรือ 0.15 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่ที่ 7 บ้านโรงเรือไม่มีลำคลองไหลผ่าน


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 208 คน แยกเป็น ชาย 103 คน หญิง 105 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 1,386 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 39 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 7 บ้านโรงเรือ ไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ใน หมู่บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดคันลัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพ รองลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้าป อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านโรงเรือ เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนมากจะใช้ปลูกบ้านเรือนทีมีรูปแบบของชาวมอญเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอยู่ใกล้เคียงภายในชุมชน คือ วัดคันลัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 20 ตารางวา ลักษณะเนื้อที่ โดยทั่วไปของบริเวณวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองลัดโพธิ์ผ่านทาง ด้านทิศตะวันตก ซุ้มประตูหน้าต่างแกะสลักด้วยไม้สักลวดลายลง รักปิดทอง

วัดคันลัดเป็นวัดเก่าแก่ สร้างประมาณ พ.ศ.2349 เดิมวัดนี้เป็นที่ฝังช้างหลวงเรียกว่า "สุสานช้างหลวง" ได้รับพระราช ทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2513 มีพระพุทธรูปเก่าแก่จากเมืองบัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เรียกว่า "หลวงพ่อบัณ ฑะเลย์" ซึ่งสุสานช้างหลวงและบ้านเรือนที่มีรูปแบบของชาวมอญ สามารถปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี