หมู่บ้านบ้านทรงคนอง หมู่ที่ 8

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านทรงคนอง หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 8 บ้านทรงคนอง ตำบลทรงคนอง แต่เดิมในสมัยรัชกาลที่ 2 ชาวมอญที่เมาะตะมะ พากันอพยพครอบครัวหนีการ กดขี่ของพม่าเข้ามาในพระราชอาณาจักรไทย ทั้งทางเมืองตาก เมืองอุทัยธานี รวมไปถึงด้านพระเจดีย์สามองค์ และหลังจากนั้นก็ โปรดเกล้าให้มาตั้งภูมิลำเนาที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ ชาวมอญทั้งหลายเมื่อได้รับ พระมหากรุณา ธิคุณแล้วจึงแยกย้ายกันตั้งบ้าน เรือนเป็นกลุ่ม ในภาษามอญ เรียกว่า “กวาน” แปลว่า หมู่บ้าน ซึ่งในภาษามอญ คำว่า ทรงคนอง แปลว่าดวงดาว หรือ กวานดงฮะ นอง หรือ หมู่บ้านแห่งดวงดาว ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้านเดียวกัน หมู่บ้านในเมืองมอญ เนื่องจากประชาชนที่อพยพมารวมตัวกันอยู่ใน บริเวณนี้ และใช้ชื่อเดิมของหมู่บ้านมาตั้งชื่อหมู่บ้านนั่นเอง


ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยอ
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 7 ตำบลทรงคะนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 9 ตำบลทรงคะนอง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่บ้านบ้านทรงคนอง หมู่ที่ 8

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรง คนอง 3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านทรงคนอง 0.13 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมดมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่ที่ 8 บ้านทรงคนองไม่มีลำคลองไหลผ่าน


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูง เนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 299 คน แยกเป็นชาย 136 คน หญิง 163 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 2,300 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 75 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 8 บ้านทรงคนอง ไม่มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ ในหมู่บ้านเลยแต่มีที่ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน คือ วัดคันลัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวงทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพรองลง มาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้าปลีกย่อย อาชีพบริการรับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านทรงคนอง เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนมากจะใช้ปลูกบ้านเรือนทีมีรูปแบบของชาวมอญเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแหล่งท่อง เที่ยวที่มีอยู่ใกล้เคียงภายในชุมชน คือ วัดคันลัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 20 ตารางวา ลักษณะ เนื้อที่โดยทั่วไปของบริเวณวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองลัดโพธิ์ผ่านทาง ด้านทิศตะวันตก ซุ้มประตูหน้าต่างแกะสลักด้วยไม้สักลวด ลายลงรักปิดทอง

วัดคันลัดเป็นวัดเก่าแก่ สร้างประมาณ พ.ศ.2349 เดิมวัดนี้เป็นที่ฝังช้างหลวงเรียกว่า "สุสานช้างหลวง" ได้รับพระราช ทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2513 มีพระพุทธรูปเก่าแก่จากเมืองบัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เรียกว่า "หลวงพ่อบัณ ฑะเลย์" ซึ่งสุสานช้างหลวงและบ้านเรือนที่มีรูปแบบของชาวมอญ สามารถปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี