หมู่บ้านบ้านหัวรอ หมู่ที่ 9

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A

ข้อมูล : หมู่บ้านบ้านหัวรอ หมู่ที่ 9

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

สภาพทั่วไป


หมู่ที่ 9 บ้านหัวรอ ตำบลทรงคนอง เดิมเป็นหมู่บ้านที่ชาวมอญอาศัยอยู่ เรียกว่าหมู่บ้าน “อะม่าง” ปัจจุบันอยู่หน้า สถาน สงเคราะห์ คนทุพพลภาพ ที่เรียกกันว่า “ หัวรอ ” เพราะที่ริมน้ำตรงนั้นมีกองหินทิ้ง อยู่มากมาย และสิ่งที่ น่าอัศจรรย์ก็คือ เมื่อ เวลาน้ำลงด้านนอกกองหินน้ำจะไหลลงตามปกติ แต่ด้านในน้ำจะไหลทวนเรือที่สัญจรไปมาจะรู้ดีว่า เมื่อมาถึงตรงนี้เรือก็จะเข้า ด้านใน เรื่อยไปจนเกือบถึงบ้านจากแดง เพื่อไม่ต้องพายทวนกระแสน้ำสามารถไหลตามน้ำที่วนไปถึงบ้านจากแดงได้ เลย สันนิษฐานว่าเป็นการรอน้ำไหลวนมา จึง ตั้งชื่อว่า “หัวรอ” และได้นำชื่อนั้นมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านนั้น


ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางยอ
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 8 ตำบลทรงคะนอง และตำบลบางยอ
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 10 ตำบลทรงคะนอง และเทศบาลเมืองพระประแดง
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่บ้านบ้านหัวรอ หมู่ที่ 9

เนื้อที่


พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และขนาดพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรง คนอง 3.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตหมู่ที่ 9 บ้านหัวรอ 0.26 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ


พื้นที่ของตำบลทรงคนองเป็นที่ราบลุ่มทั้งหมด มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหมู่ที่ 9 บ้านหัวรอ มีลำคลองไหลผ่าน 1 สาย ได้แก่ คลองลัดโพธิ์


สภาพทางภูมิอากาศเป็นแบบชายทะเลอากาศเย็นไม่ร้อนจัด ในฤดูร้อนมีความชื้นในอากาศสูงเนื่องมาจากอิทธิพล จากลมชายทะเล และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีปริมาณฝนตกมากช่วงเดินกันยายนและตุลาคม ช่วงเดือนกันยายนมีปริมาณน้ำ ฝนมากที่สุด และช่วงเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ำฝนน้อยที่สุด สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล

ประชากร


ประชากรทั้งสิ้น 796 คน แยกเป็น ชาย 402 คน หญิง 394 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 3,061 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 120 ครัวเรือน


หมายเหตุ : ข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549

ศาสนา


ประชากร 100 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในหมู่ที่ 9 บ้านหัวรอ มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนาที่ตั้งอยู่ในหมู่ บ้าน คือ วัดคันลัด ที่ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ที่ 9 บ้านหัวรอ

อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเทศบาลเมืองพระประแดง เทศบาล ตำบลสำโรงใต้ และเทศบาลเมืองลัดหลวง ทำให้มีการขยายโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนจำนวนมาก ส่วนอาชีพรอง ลงมาคือการประกอบอาชีพ ธุรกิจประเภทกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า อาชีพบริการ รับจ้าง ฯลฯ บางส่วนประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และส่วนน้อยรับราชการ

สถานที่ที่น่าสนใจ


บ้านหัวรอ เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนมากจะใช้ปลูกบ้านเรือนที่มีรูปแบบของ ชาวมอญเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอยู่ใกล้เคียงภายในชุมชน คือ วัดคันลัด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดิน ตั้งวัดเนื้อที่ 15 ไร่ 20 ตารางวา ลักษณะเนื้อที่ โดยทั่วไปของบริเวณวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองลัดโพธิ์ผ่านทางด้านทิศตะวันตก ซุ้มประตูหน้าต่างแกะสลักด้วยไม้สักลวดลายลง รักปิดทอง

วัดคันลัดเป็นวัดเก่าแก่ สร้างประมาณ พ.ศ.2349 เดิมวัดนี้เป็นที่ฝังช้างหลวงเรียกว่า "สุสานช้างหลวง" ได้รับพระราช ทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2513 มีพระพุทธรูปเก่าแก่จากเมืองบัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เรียกว่า "หลวงพ่อบัณ ฑะเลย์" ซึ่งสุสานช้างหลวงและบ้านเรือนที่มีรูปแบบของชาวมอญ สามารถปรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)


ลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหัวรอ จะรวมกลุ่มในลักษณะกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยมีสินค้าดังนี้

ประเภทสมุนไพรของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก (กระเป๋าหนังปลากระเบน , เข็มขัดหนังปลากระเบน,รองเท้าแตะสตรี บุรุษ(หนังแท้)และโอ่งพันไหม ) ของที่ระลึกต่าง ๆ ที่เป็นผลงานภิปัญญาของชาวบ้าน จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฝีมือของผู้ พิการทั้งหมด มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และบ่งบอกถึงฝีมือของผู้ทำที่มีความละเอียดและสวยงามตามรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์นั้น

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

  1. งานประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบ จัดตามแบบฉบับของชุมชนชาวไทยรามัญ (มอญ) ในวันที่ 13 – 15 เดือนเมษายน ของทุกปี ในงานดังกล่าวมีการเล่นสะบ้า ตามหมู่บ้านของชาวไทยรามัญ
  2. งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หลังจากประเพณีแห่หงส์ธงตะขาบสัปดาห์ถัดไปของทุกปี