เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เจ้าหน้าที่กองคลัง อบต.ทรงคนอง
 • นางนพวรรณ สุวรรณสิน
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นางขวัญชยา  ภูมิสิงหราช
  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
 • นางสาวกชนิภา นาครินทร์
  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 • นางสาวกัญญาณัช เจริญยิ่ง
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 •  
  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
 •  
  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 • นางสาวนพวรรณ ละธงสินธุ์
  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  ช่วยราชการกองคลัง
 •  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 • นางสาวกนกกร  ถ้ำบุญ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 • นายดนัย ดีมานพ
  พนักงานขับรถ
 • นางปณิตา เกิดแก้ว
  คนงาน