เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ทรงคนอง
 • นายอรรถพล กสิรัต
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 •  
  นายช่างโยธา
 •  
  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
 • นายปฏิภัทร์  อิสแมน
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 •  
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 • นายบัญชา บุฝ้าย
  พนักงานขับรถยนต์
  ช่วยราชการกองช่าง
 • นายธีรเดช นาคเล็ก
  คนสวน
  ช่วยราชการกองช่าง
 • นางสาววันเพ็ญ ละธงสินธุ์
  คนงาน