เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เจ้าหน้าที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ทรงคนอง
 • นายอรรถพล กสิรัต
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 •  
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 •  
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
  ศาสนาและวัฒนธรรม
 •  
  ครู
 • นางสาวสุพัตรา วิหคหาญ
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 • นายธีรทร อินจัน
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวปริญญาพร ลัดหลวง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ