เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสาวยามาวีย์ กรฤต
  รองปลัดฯรักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  
  เจ้าพนักงานธุรการ
 • นักวิชาการสาธารณสุข
  • นายศิริชัย   อ่อนแย้ม
   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • นายเขียว ชำนาญไพร
  คนงาน