เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เจ้าหน้าที่สำนักปลัดฯ อบต.ทรงคนอง
 • นายอรรถพล กสิรัต
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 •  
  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
 •  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นายเสกสรรค์ แซ่เจีย
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
 •  
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย และแผน
 • นายศิริพล สายพุ่ม
  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 • นางสาวนันท์นภัส นาคเล็ก
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 • นางฐิติเนตร์ ทองเจริญ
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 • นางสาวภัทรนฤดี สายทองสุข
  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
 • นายเติมสิน เติมวรรธนภัทร์
  ผู้ช่วยนิติกร
 • นายอนุวัตร แดงมีทรัพย์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาวสุมาลี โศจิธรรมกุล
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • นางสาววณิษา สายทองสุข
  คนงาน
 • นายธนันณัฐ ใจทับทิม
  คนงาน
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทรงคนอง
 • นายวิริยะ   เปี่ยมสวัสดิ์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • นายรฐนนท์ โรจนดุล
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 •  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 •  
  พนักงานขับรถดับเพลิง
 •  
  คนงาน
 •  
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • นายพงษ์ศิริ ขจรไพศาลสุข
  คนงาน
 •  
  คนงาน
 • นายปิยะพงษ์ กลิ่นจันทร์กลั่น
  คนงาน
 • นายสุรินทร์ จีนยงค์
  คนงาน
 • นายทศพล บุญยะรัตน์
  พนักงานขับรถยนต์
 • นายสุทธิเฉลิม ศรีพลลา
  คนงาน
 • นายจรูญ ศรีสุวรรณ
  คนสวน