เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

หัวหน้าส่วนการงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
 • นายกิตติ์ธเนศ ภานุวัฒนะรัศมิ์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  ทรงคนอง
  เบอร์มือถือ 061-515-9363
 • นางสาวยามาวีย์ กรฤต
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  ทรงคนอง
  เบอร์มือถือ 099-156-2939
 • นายอรรถพล   กสิรัต
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 • นางนพวรรณ สุวรรณสิน
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายอรรถพล กสิรัต
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายอรรถพล กสิรัต
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางสาวยามาวีย์ กรฤต
  รองปลัดฯรักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม