เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

หัวหน้าส่วนการงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
 • นายสาโรจน์ ชาติพราหมณ์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  ทรงคนอง
 • นางสาวยามาวีย์ กรฤต
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  ทรงคนอง
 • นายอรรถพล   กสิรัต
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 • นางนพวรรณ สุวรรณสิน
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 • นายรัชกร   นุชเทียน
  หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 • นายอรรถพล กสิรัต
  หัวหน้าสำนักปลัดฯ
  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางสาวยามาวีย์ กรฤต
  รองปลัดฯรักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม